Na jakich zasadach będzie funkcjonowała oświata w strefie żółtej i czerwonej? MEN opublikowało rozporządzenie

Od poniedziałku w strefach żółtych szkoły średnie będą musiały zorganizować stacjonarną naukę dla minimum połowy uczniów. Pozostali mają się kształcić zdalnie – tak wynika z nowego rozporządzenia podpisanego przez ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego

Normą stało się, że w okresie pandemii MEN ogłaszało kluczowe dla edukacji akty prawne bez jakichkolwiek konsultacji i uzgodnień. Zdarzało się też, że takie konsultacje zaplanowano np. na godziny nocne.

Nie inaczej stało się w przypadku najnowszego aktu prawnego podpisanego przez szefa MEN. Chodzi o nowelizację rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dokument ten jest realizacją złożonych wczoraj przez premiera Mateusza Morawieckiego obietnic, że szkoły średnie w strefach żółtych przejdą na kształcenie hybrydowe, a w strefach czerwonych (czyli w 152 powiatach) – na edukację zdalną. Choć są to niesłychanie ważne dla oświaty zmiany, to ministerstwo nie uznało za stosowne skonsultować projektu rozporządzenia z kimkolwiek i po prostu opublikowało gotowy dokument.

Rozporządzenie zawiera odpowiedzi na kilka kluczowych pytań stawianych przez dyrektorów, nauczycieli, samorządowców i rodziców w całym kraju.

Przede wszystkim, dowiedzieliśmy się, które konkretnie szkoły średnie będą musiały kształcić zdalnie lub hybrydowo. Z dokumentu wynika, że chodzi o:
* szkoły ponadpodstawowe
* szkoły podstawowe dla dorosłych,
* placówki kształcenia ustawicznego,
* centra kształcenia zawodowego

Zarówno w strefie żółtej jak i czerwonej obowiązek kształcenia zdalnego lub hybrydowego NIE DOTYCZY:
* szkół ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
* młodzieżowych ośrodków wychowawczych,
* młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
* szkół specjalnych przysposabiających do pracy,
* internatów,
* uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Ograniczenia mają za to dotyczyć szkół szkół artystycznych. Mają one polegać na zorganizowaniu zajęć w tych szkołach w następujący sposób:
* w przypadku szkół muzycznych I i II stopnia – zajęcia z gry na instrumencie są realizowane w szkole, a pozostałe zajęcia mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
* w przypadku ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, klas I i II ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia oraz klas I–V ogólnokształcących szkół baletowych – zajęcia są realizowane w szkole;
* w przypadku liceów sztuk plastycznych, klas V i VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, klas III–VI ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia oraz klas VI–IX ogólnokształcących szkół baletowych – zajęcia z przedmiotów zawodowych są realizowane w szkołach, a pozostałe zajęcia są realizowane w sposób zdalny
* w pozostałych typach szkół artystycznych – zajęcia z przedmiotów zawodowych są realizowane w szkołach, a pozostałe zajęcia mogą być realizowane zdalnie

Jak ma natomiast przebiegać kształcenie hybrydowe w szkołach średnich znajdujących się w strefie żółtej? Zgodnie z rozporządzeniem, co najmniej 50 proc. uczniów realizować będzie tam zajęcia w szkole, natomiast nie więcej niż 50 proc. – z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dyrektor będzie musiał ustalić harmonogram prowadzenia zajęć zgodnie ze wspomnianym podziałem, “biorąc pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia”.

Jeżeli jakieś zajęcia nie będzie można realizować w sposób zdalny, to dyrektor zostanie zobowiązany do “ustalenia innego sposobu realizowania tych zajęć”.

W strefie czerwonej w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe, placówkach kształcenia ustawicznego oraz centrach kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego w zakresie:
1) zajęć praktycznych – realizuje się w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia w sposób zdalny
2) praktyk zawodowych – realizuje się w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa
3) staży uczniowskich – mogą być realizowane w miejscu ich prowadzenia.

W strefie żółtej w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe, placówkach kształcenia ustawicznego oraz centrach kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego w zakresie:
1) zajęć praktycznych – realizuje się w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem edukacji zdalnej
2) praktyk zawodowych – realizuje się w miejscu ich prowadzenia;
3) staży uczniowskich – mogą być realizowane w miejscu ich prowadzenia.

Uwaga! Zarówno w strefie czerwonej jak i żółtej uczniom, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub po prostu nie są w stanie uczestniczyć w zajęciach zdalnych w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły ma obowiązek zorganizować zajęcia w szkole lub umożliwić realizację zajęć zdalnych na terenie szkoły.

Rozporządzenie dostępne jest TUTAJ

(PS, GN)