Na jakich zasadach uczniowie pojadą na kolonie i obozy? MEN, GIS i MZ mają wytyczne

Pomimo pandemii koronawirusa, w najbliższe wakacje uczniowie będą mogli wyjechać na kolonie i obozy. Organizatorzy wypoczynku muszą  jednak przestrzegać obostrzeń sanitarnych. MEN, GIS i MZ opublikowały wytyczne w tej sprawie

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Opisane procedury mają posłużyć ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju.

W wytycznych znalazły się wymagania i procedury dotyczące przygotowania wypoczynku, w tym organizacji wyżywienia uczestników, bazy noclegowej czy wyposażenia w środki ochrony osobistej, itp.

W dokumencie opisano też procedury postępowania w sytuacji podejrzenia zakażeniem koronawirusem wśród uczestników, kadry i innych pracowników wypoczynku. A także zalecenia dla rodziców, którzy zdecydują się wysłać swoje dziecko na kolonie czy obóz letni.

Zgodnie z wytycznymi:
* wypoczynek można organizować tylko w obiektach, bazach i miejscach spełniających warunki bezpieczeństwa, obiekty powinny być przeznaczone dla wypoczynku dzieci i młodzieży
* na obóz czy kolonie pojadą tylko zdrowe dzieci, a ich stan zdrowia poświadcza rodzice w pisemnym oświadczeniu “o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną”. Rodzice lub opiekunowie odprowadzające dziecko na miejsce zbiórki też muszą być zdrowe
* w trakcie trwania wypoczynku należy ograniczyć odwiedziny ze strony osób z zewnątrz
* w miarę możliwości nie należy angażować do prowadzenia zajęć z uczestnikami wypoczynku i innej kadry powyżej 60. roku życia.
* rodzice muszą zobowiązać się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności)
* w jednym pokoju czy namiocie można zakwaterować tylko uczestników z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia. Liczba osób zakwaterowanych w jednym pokoju nie może przekraczać 4 osób przy zachowaniu powierzchni 4 m2 na 1 osobę
* minimalna przestrzeń przy prowadzeniu zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę
* organizator musi dysponować izolatką dla osób z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej
* kadra musi dokładnie i często myć ręce
* zaleca się, aby grupa uczestników wypoczynku liczyła do 12 osób (w przypadku dzieci do 10. roku życia) i do 14 osób (dzieci powyżej 10. roku życia). W przypadku kontynuowania pracy śródrocznej grupy uczestników z danej drużyny, świetlicy dopuszcza się inną liczebność
* program wypoczynku (np. kolonii, obozu) powinien być realizowany w miejscu wypoczynku lub w jego najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecim
* wyjścia na zewnątrz, w tym zwiedzanie np. muzeów lub obiektów historycznych powinno być w ogóle wyłączone lub ograniczone do minimum
* pomiędzy turnusami obiekt powinien zostać dokładnie posprzątany i zdezynfekowany
* organizator musi zapewnić środki higieny osobistej, środki ochrony osobistej dla personelu oraz uczestników, jeśli nie zrobili tego rodzice
* podczas spożywania posiłków trzeba będzie zachować dystans pomiędzy uczestnikami. Jeżeli to możliwe, przy stoliku powinni siedzieć uczestnicy z tej samej grupy wychowawczej. Wytyczne rekomendują wydawanie posiłków na zmianę, po każdej grupie należy dokładnie wyczyścić blaty stołów i poręcze krzeseł.
* organizator jest zobowiązany do opracowania szczegółowego regulaminu uczestnictwa w wypoczynku i przeszkolenia kadry
* organizator ma obowiązek zapewnić stałą obecność pielęgniarki lub możliwość szybkiej konsultacji z pielęgniarką, ratownikiem medycznym czy lekarzem.
* z pomieszczenia do prowadzenia zajęć należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować czy wyczyścić. * zajęcia należy zaplanować w taki sposób, aby unikać bezpośredniego kontaktowania się poszczególnych grup podczas pobytu
* uczestnicy wypoczynku będą mogli przebywać na ogólnodostępnych plażach i kąpieliskach, ale tak, aby nie mieli bezpośredniego kontaktu z osobami trzecimi, każda grupa powinna mieć wyznaczona własną przestrzeń

W przypadku wystąpienia u uczestnika wypoczynku lub wśród kadry niepokojących objawów sugerujących możliwość zakażenia koronawirusem kierownik wypoczynku lub wskazana przez niego osoba będzie musiała niezwłocznie odizolować chorego w oddzielnym pomieszczeniu oraz skontaktować się telefonicznie z lekarzem, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym.

W tym roku na wypoczynek zaplanowano blisko 28 mln zł.

Wytyczne dostępne są TUTAJ

(PS, GN)