Nagrody także z inicjatywy kuratora

Kuratorzy będą mogli przyznawać nauczycielom nagrody z pominięciem wniosków dyrektorów – tak zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

Nagrody kuratorów lub nagrody ministra edukacji mogą być przyznane nauczycielom z minimum 2-letnim stażem pracy w szkole, posiadającym wyróżniającą ocenę pracy oraz posiadającym wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej.

Zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem, wnioski o przyznanie nagrody kuratora może złożyć jedynie dyrektor szkoły – dla nauczyciela zatrudnionego w tej placówce oraz organ prowadzący szkołę – dla dyrektora. Ministerstwo edukacji chce to zmienić. W projekcie nowelizacji rozporządzenia wpisano punkt mówiący, że kurator “może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę nauczycielowi spełniającemu kryteria” zapisane w rozporządzeniu. W tym przypadku wniosek dyrektora nie będzie potrzebny. A nawet jego opinia.

Czym ministerstwo edukacji tłumaczy ten krok? Według MEN, takie rozwiązanie odpowiada “postulatom zgłaszanym przez władze oświatowe, które sprawując nadzór pedagogiczny, udzielają pomocy szkołom i placówkom, a także zatrudnionym w nich nauczycielom w wykonywaniu zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych”.

“W ramach tak sprawowanego nadzoru inspirują one nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrażanych rozwiązań w procesie kształcenia. Zachęcają do stosowania innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów. Kuratorzy Oświaty i organy sprawujące nadzór pedagogiczny nie mają jednak możliwości bezpośredniego wyróżnienia tych nauczycieli. Proponowana zatem zmiana, poszerzając ich kompetencje o możliwość przyznawania z własnej inicjatywy nagród nauczycielom, pozwoli na docenienie pracy tych nauczycieli” – czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Nagrody przyznawane są do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wtedy przekonamy się, jakie praktyczne skutki przyniosą proponowane zmiany i czy nie doprowadzą one np. do marginalizacji dyrektorów szkół w procesie przyznawania nagród. Rozporządzenie nie mówi, jaka część nagród może zostać przyznana w ramach inicjatywy kuratora. Co oznacza, że kurator będzie mógł rozdzielić całą pulę wyłącznie między swoich kandydatów.

(PS, GN)