Nierozwiązane problemy edukacji dzieci i młodzieży z Ukrainy. Czarnek odpowiada RPO i zapowiada kontrole w szkołach

„MEiN nie ma podstaw prawnych do monitorowania, czy młodzi uchodźcy z Ukrainy, którzy nie są uczniami szkoły polskiej, uczą się zdalnie w szkole ukraińskiej” – napisał szef MEiN Przemysław Czarnek w odpowiedzi na interwencję Rzecznika Praw Obywatelskich. Podzielił opinię RPO, że polskie państwo powinno przede wszystkim zapewnić wszystkim uczniom języka polskiego, możliwość kontaktu z rówieśnikami i szansę na podtrzymanie tożsamości kulturowej. Czarnek zapowiedział jednocześnie kontrole szkół pod kątem tego, jak zajmują się ukraińskimi dziećmi.

„Po roku od rozpoczęcia wojny nierozwiązanych pozostaje wiele problemów związanych z edukacją ukraińskich dzieci i młodzieży w polskich szkołach. Dużo młodzieży nie uczy się w żadnym systemie, większość uczniów jest w klasach mieszanych, bariera językowa, trauma wojenna, brak wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, brak szkoleń dla kadry nauczycielskiej – to tylko niektóre z problemów” –  wyliczał rzecznik praw obywatelskich w piśmie do MEiN. „Obowiązkiem państwa jest zadbanie o każde dziecko przebywające w Polsce –napisał m.in. prof. Marcin Wiącek do Przemysława Czarnka i pytał, jak MEiN zamierza rozwiązać te problemy?

Według Czarnka od 24 lutego 2022 r. do końca kwietnia 2023 r. na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami – obywatelami Ukrainy łącznie przekazano samorządom terytorialnym ok. 2,7 mld zł (całość 17-stronicowej odpowiedzi – w załączniku)

W odpowiedzi dla RPO szef MEiN zapowiedział też m.in. kontrole w szkołach, które miałyby dotyczyć przyjmowania do szkół i wspomagania nauki osób niebędących obywatelami polskimi, w tym uczniów z Ukrainy przybyłych od 24 lutego 2022 r.

Kontrolą objęty zostanie okres od 1 września 2022 r. do czasu rozpoczęcia kontroli. W szczególności – jak czytamy – kontrola dotyczyć będzie:

>> warunków i trybu przyjmowania uczniów przybyłych z zagranicy do szkół podstawowych i ponadpodstawowych,

>> organizacji oddziałów przygotowawczych, w tym tygodniowego wymiaru zajęć, tygodniowego wymiaru godzin języka polskiego, dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego i zajęć wyrównawczych,

>> organizacji dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego i zajęć wyrównawczych w klasach ogólnodostępnych.

„Kontrolą objętych zostanie łącznie 5% nadzorowanych publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych, do których przyjęto osoby niebędące obywatelami polskimi oraz osoby będące obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw. Wyniki kontroli stanowić będą podstawę dla podjęcia działań systemowych, w tym legislacyjnych, w zakresie kształcenia osób przybywających z zagranicy” – wskazuje szef MEiN.

Czarnek wystosował jednocześnie list do dyrektorów szkół, nauczycieli, kuratorów oświaty i przedstawicieli samorządu, w którym przedstawił „najważniejsze informacje dotyczące edukacji uczniów będących obywatelami Ukrainy. Informacje dotyczą roku szkolnego 2023/2024”

(GN)

Nierozwiązane problemy edukacji dzieci i młodzieży z Ukrainy – pismo RPO do MEiN