Nowe stawki dla egzaminatorów za e-ocenianie

Ministerstwo edukacji zaproponowało nowe stawki wynagrodzenia dla egzaminatorów. Zmiany są konsekwencją wdrożenia od przyszłego roku e-oceniania w przypadku części egzaminów.

Chodzi o nowelizację rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego.

Od 2024 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna ma rozpocząć wdrażanie narzędzi umożliwiających np. sprawdzanie zeskanowanych prac egzaminacyjnych na domowych kompterach egzaminatów (czyli bez umieszczania egzaminatorów w ośrodkach egzaminacyjnych), automatyczne gromadzenie wyników oceniania w wersji elektronicznej, wspomaganie kontroli jakości oceniania, czy też raportowanie procesu oceniania oraz wymianę informacji między egzaminatorami a zespołem nadzorującym ich pracę.

CKE przeprowadza obecnie ostatnią fazę testów przedodbiorowych narzędzi, których wdrożenie zaplanowano podczas sesji egzaminacyjnej w roku szkolnym 2023/2024 – na egzaminie ósmoklasisty z matematyki i języka obcego nowożytnego, a w roku szkolnym 2024/2025 e-ocenianie zostanie wdrożone na maturze z matematyki na poziomie podstawowym i języku obcym nowożytnym na poziomie podstawowym.

W projekcie rozporządzenia znalazły się kwoty wynagrodzenia za sprawdzenie rozwiązań wszystkich zadań w danej grupie zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym.

„Jest to związane ze sposobem organizacji sprawdzania prac egzaminacyjnych. W przypadku e-oceniania przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych praktyką jest specjalizacja egzaminatora w sprawdzaniu i ocenianiu rozwiązań nie wszystkich zadań otwartych zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, lecz grupy zadań, dzięki czemu egzaminator staje się ekspertem w zakresie oceniania mniejszej liczby konkretnego rodzaju zadań co przekłada się na wyższą jakość oceniania i mniejsze ryzyko błędu w ocenie rozwiązania” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Zadania otwarte znajdujące się w danym arkuszu egzaminacyjnym zostaną podzielone na grupy zadań do sprawdzenia przez danego egzaminatora. Liczba zadań w danej grupie ma zależeć od szacowanego czasu na sprawdzenie rozwiązań oraz złożoności zasad oceniania rozwiązań zadań w danej grupie zadań. W przypadku egzaminu ósmoklasisty z matematyki zadania otwarte zostaną przypisane do trzech grup, dla których czas sprawdzania i złożoność zasad oceniania rozwiązań zadań będą podobne. Dlatego zaproponowano, aby stawka wynagrodzenia w każdej z tych grup była taka sama. W przypadku pozostałych egzaminów i przedmiotów stawki wynagrodzenia za sprawdzenie rozwiązań zadań w poszczególnych grupach będą zróżnicowane.

„Taka organizacja sprawdzania prac egzaminacyjnych jest korzystna ze względu na specjalizację egzaminatorów w sprawdzaniu i ocenianiu rozwiązań określonych rodzajów zadań. Egzaminator otrzyma wynagrodzenie za sprawdzenie rozwiązań w grupie zadań, czyli wszystkich rozwiązań zadań w grupie” – wyjaśniło ministerstwo edukacji.

Wysokość wynagrodzenia egzaminatora ustala się w relacji do minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym. Obecnie wynagrodzenie to wynosi 4550 zł. W projekcie rozporządzenia znalazły się następujące propozycje wynagrodzenia dla egzaminatora za sprawdzenie określonej grupy zadań:

Resort Przemysława Czarnka zapewnił, że egzaminatorzy nie zostaną pokrzywdzeni nowymi zasadami wynagradzania.

„Suma stawek wynagrodzenia za sprawdzenie rozwiązań wszystkich zadań w arkuszu egzaminacyjnym w poszczególnych grupach zadań sprawdzanych przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych będzie stanowiła pełną stawkę wynagrodzenia egzaminatora sprawdzającego rozwiązanie zadania w tradycyjny sposób, określoną obecnie w tabeli w załączniku nr 1 do rozporządzeni” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

(PS, GN)