Od poniedziałku konsultacje dla kolejnych grup uczniów

Od poniedziałku 1 czerwca prawo do konsultacji z nauczycielami przysługiwało będzie wszystkim uczniom szkół podstawowych i średnich. Dziś MEN poinformuje o swoich planach dotyczących kształcenia uczniów do wakacji

Tak zakłada opublikowana 15 maja br. przez MEN nowelizacja rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Przypomnijmy – od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom klasy VIII szkoły podstawowej oraz uczniom szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej, zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

Prawo do konsultacji mają także absolwenci szkół średnich, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego.

Natomiast od dnia 1 czerwca 2020 r. prawo do konsultacji z nauczycielami otrzymają pozostali uczniowie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej oraz uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Uczniowie ci będą też mogli korzystać z biblioteki szkolnej.

Według MEN, organizacja m.in. konsultacji ma… pomóc w walce z depresją u uczniów. “Potrzeba organizowania zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów w celu udzielenia wsparcia rodzicom jest podstawą dla wznowienia pracy placówek oświatowo-wychowawczych. Zajęcia w tych placówkach odbywają na zasadach dobrowolności i wiele z nich można zorganizować w małych grupach, co pozwala na zachowanie niezbędnych zasad ostrożności podczas ich odbywania. Możliwość udziału w zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów może być bardzo dobrym sposobem na łagodzenie napięcia emocjonalnego związanego z przedłużającą się sytuacją epidemiologiczną oraz na przeciwdziałanie nasilaniu się stanów depresyjnych u dzieci i młodzieży” – czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia.

Uwaga! Wszystkie nowo wprowadzane rozwiązania nie oznaczają, że szkoły kończą ze zdalnym kształceniem. Generalnie bowiem, “w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty (…) są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”.

Co po 7 czerwca? Ministerstwo edukacji ma przedstawić w poniedziałek plany resortu dotyczące organizacja roku szkolnego 2019/2020 do momentu rozpoczęcia wakacji.

(PS, GN)