Tylko około 15 tys. dzieci z Ukrainy uczy się w oddziałach przygotowawczych. Jak je organizować? Wytyczne MEiN

Resort edukacji przygotował rekomendacje jak przygotowywać i tworzyć oddziały przygotowawcze w szkołach. Możliwość ich tworzenia zapisano w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Według ostatnich danych MEiN do polskich szkół zostało przyjętych 115 tys. uchodźców z Ukrainy, z tego ponad 100 tys. włączono do polskich klas, a 15 tys. trafiło do w oddziałów przygotowawczych.

 

Dlaczego uczniowie z Ukrainy są głównie w polskich klasach? „To nie jest decyzja rodziców. To decyzja dyrektorów i organów prowadzących. Na razie jeszcze apelujemy, ale w przyszłym tygodniu będziemy musieli zmienić przepisy prawa. Tworzenie oddziałów przygotowawczych będzie najprawdopodobniej obowiązkowe” – mówił w wywiadzie dla Onetu szef MEiN Przemysław Czarnek. „Na siłę włączanie dzieci nie rozumiejących polskiego języka do polskich zakłóca pracę systemu” – stwierdził.

Według Czarnka oddziały przygotowawcze są niezwykle elastyczne także pod względem kadrowym. „Proszę zwrócić uwagę, że stworzyliśmy przepisy w ten sposób, że jedyny wymóg programowy to jest minimum 6 godzin j. polskiego. Pozostałe godziny to wyłącznie sprawa decyzji dyrektora szkoły” – dodał. O brakach kadrowych w polskich szkołach nie wspomniał.

MEiN przygotowało wytyczne dla dyrektorów i organów prowadzących jak organizować oddziały przygotowawcze. „Wprowadzone przepisy stanowią rozwinięcie już istniejących regulacji, a ich celem jest ułatwienie kształcenia uczniów obywatelstwa ukraińskiego w polskich szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych” – czytamy na stronie MEiN.

Oddziały przygotowawcze można organizować dla uczniów przybywających z zagranicy, którzy nie znają języka polskiego lub znają go na poziomie niewystarczającym do nauki.

Do oddziałów przygotowawczych mogą być kierowane osoby niebędące obywatelami polskimi oraz osoby będące obywatelami polskimi, które:

>> podlegają obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki,

>>pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,

>> nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki,

>> wykazują trudności w komunikacji oraz trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.

Szkolny oddział przygotowawczy – może być tworzony przez organ prowadzący szkołę, w której uczniowie realizują naukę w oparciu o szkolne programy nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem języka polskiego; międzyszkolny oddział przygotowawczy – w przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi, za zgodą organu prowadzącego szkołę, w której utworzono oddział, w ramach posiadanych środków, mogą uczęszczać uczniowie innej szkoły; międzygminny oddział przygotowawczy – powstałe w wyniku porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego.

„Kształcenie uczniów realizowane jest w oparciu o szkolne programy nauczania oraz dostosowane pod względem treści nauczania, metod i form do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w miarę możliwości organizacyjnych i kadrowych poszczególnych szkół” – podaje MEiN.

Liczba uczniów w oddziale przygotowawczym nie może przekraczać 25. Klasy mogą być łączone w następujący sposób: I-III oraz IV-VI, a także VII-VIII szkół podstawowych; I i II liceum ogólnokształcącego, I–III technikum i branżowej szkoły I stopnia;  III i IV liceum ogólnokształcącego; III–V technikum.

Zajęcia edukacyjne w oddziale przygotowawczym prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów, którzy mogą być wspomagani przez pomoc nauczyciela władającą rodzimym językiem ucznia.

Na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych przeznaczona została następująca liczba godzin:

>> w szkole podstawowej dla klas I–III – nie mniejsza niż 20 godzin tygodniowo;

>> w szkole podstawowej dla klas IV–VI – nie mniejsza niż 23 godziny tygodniowo;

>> w szkole podstawowej dla klas VII i VIII – nie mniejsza niż 25 godzin tygodniowo;

>> w szkole ponadpodstawowej – nie mniejsza niż 26 godzin tygodniowo.

„Nauka języka polskiego odbywa się według programu nauczania opracowanego na podstawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców w wymiarze nie niższym niż 6 godzin tygodniowo” – czytamy w wytycznych MEiN.

Więcej informacji tutaj

(JK, GN)

Ustawa o pomocy uchodźcom z Ukrainy przyjęta przez Sejm. Zmiany obejmą m.in. szkoły i przedszkola

 

Wiceszef MEiN nie wykluczył wprowadzenia obowiązku umieszczania uczniów z Ukrainy w oddziałach przygotowawczych