Płace nauczycieli powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem. Ponad 1 tys. zł więcej dla dyplomowanego. Projekt ZNP

Średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego powinno wynosić 155 proc. przeciętnego wynagrodzenia w kraju, a płaca zasadnicza dyplomowanego – 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Takich zmian w wynagrodzeniach chce ZNP. Zjazd Związku przyjął projekt ustawy, który ZNP zamierza wnieść do Sejmu w drodze inicjatywy obywatelskiej. Delegaci zdecydowali o powołaniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.

42. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP podjął decyzję o wszczęciu działań zmierzających do zmiany obowiązującego prawa w zakresie sposobu ustalania wysokości średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela.

Związek  chce wprowadzenia do Karty Nauczyciela zasady, że wysokości kwot średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, stanowią określony procent kwoty przeciętnego wynagrodzenia obowiązującej w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego (chodzi o kwotę przeciętnego wynagrodzenia ustalaną na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

W tym celu Związek proponuje zmianę w art. 30 ust. 3 i ust. 5 Karty Nauczyciela. Według ZNP należy zapisać w Karcie (art. 30 ust. 3), że średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla:

1) nauczyciela stażysty – 90 proc.,

2) nauczyciela kontraktowego – 100 proc.,

3) nauczyciela mianowanego – 125 proc.,

4) nauczyciela dyplomowanego – 155 proc.

– przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego, ustalanego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39).

Natomiast w art. 30 ust. 5 KN – jak proponuje Związek – należy zapisać, że stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego określa w rozporządzeniu minister właściwy do spraw oświaty i wychowania uwzględniając, że kwota wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela dyplomowanego z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym stanowi co najmniej 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego. Kwoty wynagrodzenia zasadniczego na pozostałych poziomach wykształcenia i awansu zawodowego byłyby proporcjonalnie niższe, z tym, że wynagrodzenie dla nauczyciela stażysty z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym stanowiłoby co najmniej 73 proc. wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego.

Gdyby dziś obowiązywały takie przepisy, to punktem odniesienia przy ustalaniu kwot wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2020 r. byłaby kwota 4931,59 zł, bowiem tyle – według komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – wyniosło przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2019 r.

Czyli wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym wyniosłoby w 2020 r. – 4931,59 zł. Tymczasem – zgodnie z projektem rozporządzenia płacowego MEN – w przyszłym roku wynagrodzenie dyplomowanego z najwyższymi kwalifikacjami wyniesie jedynie 3817 zł (tyle samo co we wrześniu br.). Przyjęcie propozycji ZNP oznaczałoby, że płaca zasadnicza nauczyciela dyplomowanego byłaby o ponad 1 tys. zł wyższa!

Żeby doprowadzić do takiej zmiany w prawie ZNP będzie zbierać podpisy poparcia dla obywatelskiego projektu Ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela. Działania w tej sprawie będzie prowadził Komitet Inicjatywy Ustawodawczej wyłoniony spośród członków Zarządu Głównego ZNP.

Więcej informacji na temat przebiegu i decyzji 42. Zjazdu ZNP – w Głosie Nauczycielskim nr 48 z 27 listopada br.

Czytaj też:

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-trzecim-kwartale-2019-r-,271,26.html