Półkolonie – MEN opublikowało wytyczne

W okresie ferii zimowych szkoły będą mogły organizować półkolonie dla najmłodszych uczniów. Wezmą w nich udział dzieci bez objawów chorobowych w grupach do 12 osób. Gmina będzie mogła powierzyć organizację kolonii m.in. organizacjom pozarządowym

Ministerstwo edukacji opublikowało dziś „Wytyczne MEN, MZ i GIS dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych”.

W wytycznych zostały opisane m.in. warunki pobytu, założenia organizacyjne półkolonii, obowiązki rodziców/opiekunów prawnych, kwestie dotyczące higieny, wyżywienia, transportu, realizacji programu oraz procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem.

Szkoły będą mogły organizować półkolonie w okresie ferii zimowych, które w roku szkolnym 2020/2021 wyjątkowo skumulowano dla wszystkich uczniów w jednym terminie, tj. 4-17 stycznia 2021 r.

W tym czasie będzie można organizować wypoczynek w formie półkolonii dla:
* uczniów klas I-IV szkoły podstawowej,
* uczniów klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I-IV szkoły podstawowej.

Półkolonie można zorganizować tylko na terenie szkoły lub placówki przez dyrektora szkoły, organ prowadzący albo przez organizacje pozarządowe, za zgodą dyrektora szkoły lub placówki. Chodzi o stowarzyszenia i inne organizacje, w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.

Z tej formy wypoczynku skorzystają wyłącznie dzieci bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Rodzice zobowiążą się zaś do niezwłocznego – do 2 godzin – odbioru dziecka z półkolonii, jeśli u ich dziecka wystąpią niepokojące objawy choroby (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności).

Na cele półkolonii mogą być przeznaczone: sale świetlicowe, sale dydaktyczne i sale gimnastyczne, które zapewniają zachowanie dystansu społecznego. Jedna grupa uczestników półkolonii będzie musiała przebywać w wyznaczonej i stałej sali, a skład grupy nie ulegnie zmianie. Do każdej grupy przyporządkowani będą za każdym razem ci sami wychowawcy.

Grupa może liczyć maksymalnie 12 uczestników. Przy określaniu liczby dzieci w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności ewentualnego uczestnika.

Choć restauracje nadal będą zamknięte, to jednak przebywające na półkoloniach dzieci skorzystają ze szkolnej stołówki. Ważne, by zachować odległość między stolikami wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajdzie się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika.

Program półkolonii powinien być realizowany w szkole lub w jej najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi.

Wytyczne dostępne są TUTAJ

(PS, GN)