Polska podzielona na strefy. Jakie dodatkowe obostrzenia można wprowadzić w szkołach?

Szkoły znajdujące się w powiatach szczególnie zagrożonych koronawirusem będą mogły zobowiązać uczniów do noszenia maseczek lub zakazać wyjść i wycieczek. MEN opublikowało „Zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej”

Kilka dni temu Ministerstwo Zdrowia podzieliło Polskę na trzy strefy: zieloną, żółtą i czerwoną. O zakwalifikowaniu do każdej ze stref decyduje lokalny poziom bezpieczeństwa epidemiologicznego. Jednocześnie MZ poinformowało o objęciu 19 powiatów w Polsce strefą żółtą lub czerwoną. Oznacza to zaostrzone wymogi bezpieczeństwa m.in. podczas imprez zbiorowych, wizyt na siłowni, czy w sklepach. Niestety o zasadach, jakie powinny panować w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych znajdujących się w strefie żółtej lub czerwonej resort zdrowia nawet nie wspomniał.

Ministerstwo edukacji opublikowało więc dziś listę zaleceń. Zgodnie z nią, w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych w strefie żółtej lub czerwonej dyrektorzy mogą wprowadzić szereg dodatkowych obostrzeń. Na przykład ustalić konkretne godziny przychodzenia poszczególnych klas do szkoły, przesunąć godziny rozpoczynania zajęć przez klasy, wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między uczniami, czy też wprowadzić obowiązek noszenia w szkole maseczek lub przyłbic.

Oto pełna lista zaleceń:

Dyrektorze,
Organizacja pracy szkoły powinna uwzględniać Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., w tym w zakresie:
1) higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni,
2) gastronomii,
3) organizacji pracy burs/internatu,
4) postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły/internatu/bursy.

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii

Dodatkowo można:
* ustalić godziny przychodzenia klas do szkoły (np. co 5-10 minut);
* ustalić godziny rozpoczynania zajęć dla klas/oddziałów (np. co godzinę);
* ograniczyć do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich, w tym w strefach wydzielonych;
* wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia);
* wprowadzić obowiązek osłony ust i nosa w przypadku zajęć praktycznych w ramach kształcenia w zawodzie – jeżeli nie jest możliwe zachowanie dystansu między uczniami, dezynfekcji rąk przed korzystaniem ze sprzętu, urządzeń, maszyn;
* wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój nauczycielski, korytarz);
* wyznaczyć stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana zostanie jedna klasa (np. wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w jednej sali);
* ustalić adekwatną grupę dzieci uprawnionych do korzystania z zajęć świetlicowych (pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mogą mieć dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w strefie czerwonej i żółtej);
* mierzyć termometrem bezdotykowym temperaturę ciała pracownikom przy wejściu do szkoły, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teteporady medycznej;
* w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała;
jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,
* jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C – 37,9 °C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły;
* wprowadzić zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych;
* zorganizować prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły;
* w przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas.

Zalecenia dostępne są TUTAJ.

MEN przygotowało też plakaty mające uświadomić rodziców (TUTAJ) i uczniów (TUTAJ) w sprawie zagrożeń związanych z pandemią.

(PS, GN)