Prezydent podpisał nowelizację ustawy ws. zajęć wyrównawczych w szkołach. Ustawa została już opublikowana w Dzienniku Ustaw

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację tzw. ustawy covidowej, która m.in. podnosi o 187 mln zł wysokość rezerwy subwencji oświatowej. Pieniądze mają być przeznaczone na dodatkowe zajęcia dla uczniów po ich powrocie do szkół. Ustawa została już opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Przypomnijmy, że wcześniej Sejm odrzucił zaproponowane przez Senat poprawki do ustawy covidowej zakładające m.in. zwiększenie ze 187 mln zł do 280 mln zł kwoty rezerwy subwencji oświatowej przeznaczonej na wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy będą prowadzili zajęcia wyrównawcze dla uczniów po powrocie szkół do stacjonarnej pracy oraz poprawkę ZNP dotyczącą doprecyzowania, że rezerwa subwencji oświatowej na pewno zostanie przeznaczona „na dodatkowe zajęcia wspomagające, które wyrównują różnice edukacyjne” a nie na inne cele.

Zapis przyjęty w ustawie – jak podkreślał rozmowie z Głosem Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP – daje bowiem ogromną dowolność organom prowadzącym szkoły, nieważne czy samorządowym, czy prywatnym, do tego jak te środki wydatkować, mogą więc je przeznaczyć na zupełnie inne cele niż wyrównywanie szans uczniów”.

Chodzi o nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która w piątek po południu została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

W uzasadnieniu do nowych przepisów podano, że planowane jest zapewnienie uczniom po powrocie do szkół wsparcia w postaci dodatkowych zajęć wspomagających utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego co pozwoli uzupełnić ewentualne braki w opanowaniu przez uczniów wymagań ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Zajęcia mają być organizowane dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych. Dotyczy to także zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego, które zaliczane są do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Według MEiN te placówki, które nie zdecydują się na dodatkowe lekcje przed przerwą wakacyjną, będą mogły prowadzić je od września. Resort szacuje, że z zajęć skorzystać może ok. 3,4 mln uczniów.

Szczegóły dotyczące terminów i sposobu wnioskowania przez jednostki samorządu terytorialnego o środki z rezerwy znajdują się w aneksie do Kryteriów podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021.

Nowelizację ustawy można znaleźć tutaj.

(JK, GN)

Bez zwiększenia kwoty i doprecyzowania ustawy. Sejm odrzucił poprawki Senatu ws. zajęć wyrównawczych w szkołach