Prezydent podpisał ustawę o monitoringu karier absolwentów szkół średnich

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Prawo oświatowe, zgodnie z którą możliwe będzie pozyskiwanie i przetwarzanie danych potrzebnych do monitoringu karier zawodowych absolwentów szkół ponadpodstawowych. Wcześniej Senat nie wprowadził żadnych poprawek do ustawy.

Chodzi o monitoring przebiegu i karier absolwentów branżowych szkół pierwszego i drugiego stopnia – techników, szkół policealnych a także liceów ogólnokształcących i szkół specjalnych przysposabiających do pracy.

Przyjęte w nowelizacji – której projekt przygotowało Ministerstwo Edukacji i Nauki – rozwiązania nawiązują do podobnych przepisów w szkolnictwie wyższym, ale są dostosowane do specyfiki danych oświatowych.

Monitorowanie będzie prowadzone co roku i obejmie absolwentów szkół, którzy skończyli naukę rok, dwa lata i pięć lat przed rokiem monitorowania. Okresy te będą liczone od umownej daty 15 marca każdego roku. Monitoring prowadzony będzie na podstawie danych gromadzonych w Systemu Informacji Oświatowej.

Uruchomienie systemu monitorowania karier absolwentów stanowi jeden z unijnych warunków dotyczących możliwości pozyskania środków związanych z edukacją w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem części przepisów, które wejdą w życie odpowiednio: z dniem 1 września 2021 r. (zmiany doprecyzowujące w ustawie o systemie informacji oświatowej), po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (m.in. przepis dotyczący finansowania zadań oświatowych).

Ustawę można znaleźć tutaj.  Została już opublikowana w Dzienniku Ustaw.

(JK, GN)

Fot: Kancelaria Prezydenta

Państwo prześwietli ścieżki zawodowe absolwentów szkół ponadpodstawowych