Rozporządzenie o refundacji podpisane. Kto otrzyma dofinansowanie, a kto nie?

Refundacji kosztów prowadzenia zdalnych lekcji w wysokości 500 zł nie otrzymają nauczyciele przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych. Z prawa do dodatku wykluczono także nauczycieli przebywających na urlopach: wychowawczym, dla poratowania zdrowia, macierzyńskim, rodzicielskim, a także nauczycieli oddelegowanych do pracy związkowej. Wnioski o refundację można składać już od jutra!

Minister edukacji Przemysław Czarnek podpisał nowelizację rozporządzenia “w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”. To zapowiedziane już wcześniej rozporządzenie wprowadzające refundację dla nauczycieli prowadzących zdalne lekcje w wysokości 500 zł.

Czego możemy dowiedzieć się z tego dokumentu?

Pieniądze z rządowej dotacji niestety nie trafią do wszystkich nauczycieli, którzy od wiosny br. prowadzili zdalne lekcje i w związku z tym musieli wyposażyć się (zwykle za własne pieniądze) w niezbędny do tego sprzęt.

Nauczycielu, jak oceniasz rządowy projekt dotyczący refundowania nauczycielom części kosztów prowadzenia zdalnych lekcji od 1 września do 7 grudnia br. (tzw. 500+ dla nauczyciela)?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Zgodnie z rozporządzeniem, prawo do refundacji mają nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach wymienionych w art. 2 pkt 2-11 ustawy – Prawo oświatowe, a także w zespołach, które tworzą wymienione placówki. Chodzi o:
* szkoły:
a) podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe i mistrzostwa sportowego,
b) ponadpodstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi, dwujęzycznymi, przygotowania wojskowego, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze, leśne, morskie, żeglugi śródlądowej oraz rybołówstwa,
c) artystyczne;
* placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
* placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
* placówki artystyczne – ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych;
* poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;
* młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze
* placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;
* placówki doskonalenia nauczycieli;
* biblioteki pedagogiczne;
* kolegia pracowników służb społecznych

Prawa do refundacji pozbawione zostali nauczyciele pracujący wyłącznie w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Jeśli więc nauczyciel ma dodatkowo godziny w którejkolwiek z powyższych placówek, to pieniądze otrzyma.

Uwaga! Dofinansowanie przysługuje tylko nauczycielowi zatrudnionemu w jednostce systemu oświaty w dniu 2 listopada 2020 r. oraz w dniu wypłaty dofinansowania.

Kto jeszcze jest pozbawiony prawa do refundacji?
1) nauczyciele przebywający w dniu 7 grudnia 2020 r. w stanie nieczynnym, na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopach: wychowawczym, dla poratowania zdrowia, macierzyńskim, rodzicielskim lub na warunkach urlopu macierzyńskiego. Uwaga! W rozporządzeniu znalazło się zastrzeżenie, że nauczyciele ci otrzymają refundację, jeśli „w tym czasie świadczyli również pracę w jednostkach systemu oświaty”
2) nauczyciele, którzy w dniu 7 grudnia 2020 r. byli zawieszeni w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 85t ust. 1–3 Karty Nauczyciela. Chodzi tu o nauczycieli, przeciwko którym wszczęto postępowanie karne lub wobec których toczy się postępowanie dyscyplinarne
3) nauczyciele przebywający w dniu 7 grudnia 2020 r. na urlopie bezpłatnym trwającym nie krócej niż 14 dni;
4) nauczyciele, którzy do dnia 7 grudnia 2020 r. byli urlopowani lub całkowicie zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.

Nauczycielom przysługiwać ma “jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć”.

Pieniądze mogą być przeznaczone na pokrycie w całości lub w części kosztów zakupu sprzętu lub oprogramowania:
1) komputera stacjonarnego;
2) monitora;
3) komputera przenośnego będącego laptopem lub tabletem, w tym tabletem graficznym;
4) podzespołów komputerowych, w tym: karty graficznej, dysku twardego, pamięci RAM, procesora, płyty głównej, karty dźwiękowej, karty sieciowej, karty wideo, napędu optycznego, zasilacza, obudowy, matrycy do laptopa lub monitora;
5) kamery internetowej lub wizualizera;
6) statywu;
7) mikrofonu, słuchawek lub zestawu słuchawkowego (mikrofon i słuchawki);
8) drukarki, skanera lub urządzenia wielofunkcyjnego;
9) myszy, klawiatury, ładowarki sieciowej, głośników, pamięci zewnętrznej, napędu zewnętrznego, urządzenia do konwersji pisma odręcznego do wersji elektronicznej;
10) baterii do komputera przenośnego, akumulatora, power banku, zasilacza awaryjnego;
11) adaptera, koncentratora sieciowego;
12) cyfrowego mikroskopu;
13) liniowego rejestratora dźwięku, dyktafonu cyfrowego;
14) oprogramowania komputerowego;
15) smartfona

Pieniądze z dotacji można też przeznaczyć na sfinansowanie “zakupu usługi dostępu do internetu oraz sprzętu lub oprogramowania umożliwiającego korzystanie z tej usługi”, czyli np. routera.

Refundacja może wynieść maksymalnie 500 zł i przysługuje na sprzęt, oprogramowanie lub usługi zakupione w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 7 grudnia 2020 r. Nie obejmie więc wiosny, gdy nauczyciele musieli prowadzić zdalne lekcje i to wtedy najwięcej inwestowali w sprzęt, oprogramowanie i internet.

Aby uzyskać dofinansowanie, nauczyciel musi do 7 grudnia br. złożyć u dyrektora szkoły lub placówki, w której pracuje, specjalny wniosek. Jeśli nauczyciel pracuje w więcej niż jednej placówce, to wniosek powinien złożyć u dyrektora tej “jednostki systemu oświaty, w której jest zatrudniony w najwyższym wymiarze”. A jeżeli w każdej placówce wnioskodawca jest zatrudniony w tym samym wymiarze godzin – to wniosek złoży w szkole, w której zatrudnił się w pierwszej kolejności.

Wniosek musi zawierać:
1) imię i nazwisko oraz numer PESEL nauczyciela;
2) informacje o rodzaju zakupionego sprzętu, oprogramowania lub usługi, o których dofinansowanie ubiega się nauczyciel, oraz koszt ich zakupu;
3) podpis nauczyciela
4) oświadczenie nauczyciela, że nie złożył i nie złoży wniosku w innych jednostkach systemu oświaty
5) miejscowość i datę sporządzenia wniosku

Do wniosku należy ponadto dołączyć “kopię lub oryginał dowodu zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi (…) wystawiony imiennie na nauczyciela”.

Jeśli nauczyciel kupił sprzęt, oprogramowanie lub usługę do dnia 20 listopada 2020 r. i nie posiada imiennego dowodu zakupu, to powinien do wniosku dołączyć kopię lub oryginał paragonu wraz z oświadczeniem, że „paragon dotyczy zakupionego przez nauczyciela sprzętu, oprogramowania lub usługi, wskazanych we wniosku”.

Jeśli więc np. rachunek za internet wystawiony został nie na nauczyciela ale współmałżonka lub inną osobę dorosłą w gospodarstwie domowym, to refundacja nie obejmie tej pozycji.

Do zadań dyrektora należały zebranie od uprawnionych nauczycieli wniosków wraz z innymi dokumentami, ich weryfikacja oraz sporządzenie na tej podstawie listy nauczycieli uprawnionych do otrzymania dofinansowania.

Dyrektor będzie mógł zobowiązać nauczyciela do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub informacji dotyczących wniosku.

Listę trzeba najpóźniej do 11 grudnia br. przekazać organowi prowadzącymi. Na tej podstawie organ prowadzący przekaże pieniądze szkołom – najpóźniej do 21 grudnia br.

Nauczyciel powinien otrzymać kwotę, o którą wnioskuje, nie później niż 31 grudnia br.

Z refundacji może skorzystać w sumie ok. 530 tys. nauczycieli, na co w budżecie państwa znaleziono ok. 270 mln zł.

Rozporządzenie wchodzi w życie 20 listopada br. Co oznacza, że nauczyciele mogą składać wnioski o refundację już od jutra!

Rozporządzenie wraz z uzasadnieniem dostępne jest TUTAJ.

(PS, GN)