RPO: Obniżenie subwencji na nauczanie języka mniejszości może być niezgodne z konstytucją

Obniżenie subwencji dla samorządu terytorialnego na nauczanie języka niemieckiego uczniów należących do tej mniejszości narodowej może budzić obawy co do zgodności z konstytucją – ocenia Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek i pisze w tej sprawie do premiera oraz marszałka Senatu.

“Rzecznik z niepokojem przyjął informację o znaczącym ograniczeniu przez Sejm środków przewidzianych pierwotnie w budżecie państwa, w części dotyczącej subwencji oświatowej, na nauczanie języka mniejszości narodowych i etnicznych” – czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej RPO.

Do Biura RPO wpłynęło stanowisko strony mniejszościowej Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Wskazano w nim, że projektowane przepisy mogą wpłynąć na ograniczenie wykonywania w ramach systemu oświaty zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

Przypomnijmy, że 17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął poprawkę do projektu ustawy budżetowej na rok 2022, zakładającą zmniejszenie wydatków o 39,8 mln zł w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Pozyskane środki przeznaczono na rzecz zwiększenia rezerwy celowej, w nowo utworzonej pozycji “Środki na nauczanie języka polskiego w Niemczech”.

W uzasadnieniu poprawki wskazano, że od 1 września 2022 r. planowane są zmiany organizacyjne w nauczaniu jęz. niemieckiego, jako języka mniejszości narodowej, realizowanym w formie dodatkowej nauki języka mniejszości, polegające na zmniejszeniu tygodniowego wymiaru nauczania o dwie godziny.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich “tak znaczące uch ograniczenie może budzić obawy w kwestii zgodności z przepisami Konstytucji”. Dlatego rzecznik zwrócił uwagę na możliwe konsekwencje wejścia w życie tych przepisów.

Według RPO – jak czytamy w komunikacie – “przeniesienie środków celem utworzenia nowej pozycji pn. >>Środki na nauczanie języka polskiego w Niemczech<< budzi wątpliwości z perspektywy słuszności”. “Może bowiem wskazywać na niedopuszczalne pogorszenie sytuacji konkretnej grupy mniejszościowej” – stwierdzono w komunikacie.

Rzecznik wyraził obawę, że “konsekwencją może być także pogorszenie sytuacji prawnej wszystkich grup mniejszościowych, o których mowa w ustawie z 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym”.

Przypomniał, że zgodnie z tą ustawą osoby należące do mniejszości mają m.in. prawo do nauki języka mniejszości lub w języku mniejszości. Prawo to przysługuje wszystkim społecznościom o statusie mniejszości.

“Rzecznik nie może jednak zgodzić się na to, aby ograniczanie wydatków odbywało się kosztem społeczności lub grup, które i tak często doświadczają marginalizacji w różnych sferach życia społecznego czy kulturalnego, i do których wspierania instytucje państwowe są w sposób szczególny zobowiązane” – napisano w komunikacie.

Całe wystąpienie RPO można znaleźć tutaj.

(JK, GN)

Sejm obciął subwencję oświatową. Dzieci uczące się języków mniejszości stracą w wyniku politycznych gier dorosłych