RPO: Rekomendacje dla MEiN ws. edukacji dzieci i młodzieży z Ukrainy

Rzecznik Praw obywatelskich prof. Marcin Wiącek przedstawił MEiN rekomendacje dotyczące edukacji dzieci i młodzieży z Ukrainy. Rzecznik prosi ministra Przemysława Czarnka o informacje o wszelkich działaniach Ministerstwa, które mogą wpłynąć na przyszłą sytuację dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz innych państw w kontekście prawa do nauki.

Jak przypomina RPO zgodnie z art. 70 ust. 1 Konstytucji RP prawo do nauki przysługuje każdemu, niezależnie od obywatelstwa. Art. 32 Konstytucji RP wprowadza zaś zasadę równości oraz zakaz dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny. Odpowiednie gwarancje związane z prawem do nauki są w wielu aktach prawa międzynarodowego, m. in. w Konwencji o prawach dziecka, Konwencji dotyczącej statusu uchodźców oraz Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty.

Zalecenia Rzecznika Praw Obywatelskich dla MEiN:

>> wzmocnienie współpracy między władzą centralną, kuratoriami oświaty, jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi;

>> podjęcie pilnych działań w celu rozwiązania problemów kadrowych w przedszkolach i szkołach;

>> dalsze ułatwienia w zatrudnianiu osób z Ukrainy: nauczycieli, terapeutów, asystentów kulturowych i innych pracowników;

>> intensyfikacja starań na rzecz integracji uchodźców; objęcie działaniami systemowymi uczniów i uczennic uczących się zdalnie poprzez zapewnienie im kontaktu z rówieśnikami oraz wsparcia osób dorosłych;

>> udzielanie przez MEiN wsparcia dla szkół utworzonych w ramach sytemu ukraińskiego; tworzenie oddziałów międzynarodowych;

>> prowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej w jak najszerszym zakresie;

>> zapewnienie powszechnego i równego dostępu do materiałów edukacyjnych, w szczególności dobrych podręczników do nauki języka polskiego;

>> objęcie wszystkich nauczycieli szkoleniami z zakresu edukacji wielokulturowej i międzykulturowej;

>> zapewnienie stabilnego i adekwatnego finansowania zadań związanych z edukacją.

Więcej tutaj

(JK, GN)

RPO: Okrągły stół ws. edukacji uchodźców z Ukrainy. Wielkim problemem są przepełnione szkoły i brak nauczycieli