RSZWiN ZNP o słowach Czarnka ws. podwyżek. „Nasza wspólnota akademicka jest zbulwersowana kłamstwem szefa MEiN”

„Szanowny Panie Ministrze, dlaczego Pan kłamie i oszukuje opinię publiczną. Jesteśmy tym bardziej zbulwersowani, gdyż od Pana – doktora habilitowanego, profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – oczekujemy etycznych zasad postępowania, które są zapisane w Kodeksie etyki nauczyciela akademickiego” – zwraca się do Przemysława Czarnka, Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP. Jak wyliczyła rada „nie kilkadziesiąt milionów od 1 października, a 3,2 mld zł z wyrównaniem od 1 stycznia potrzeba w 2022 roku na przeprowadzenie realnego wzrostu wynagrodzeń w szkolnictwie wyższym i nauce”.

„Jedną z zasad etycznych jest, że nauczyciel akademicki we wszystkich przejawach swojej działalności zawodowej i społecznej odznacza się rzetelnością wobec faktów oraz odznacza się poczuciem moralnej i prawnej odpowiedzialności za głoszone poglądy, interpretacje i skutki swojego postępowanie jako badacza, dydaktyka i osoby publicznej” – napisała rada w komunikacie.

„Nasza wspólnota akademicka jest zbulwersowana kłamstwem, które minister Edukacji i Nauki przekazał opinii publicznej w dniu 21 kwietnia 2022 roku” – podkreślono.

RSZWiN ZNP przedstawia dowód na kłamstwo szefa MEiN. Chodzi o ustawę z z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2021 poz. 1901)

Parlament wprowadził artykuł 71.a w brzmieniu:
„Art. 71a.
1. W roku 2021 uczelnie publiczne, uczelnie uprawnione do finansowania na zasadach określonych dla uczelni publicznych oraz instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, oprócz środków, o których mowa w ustawie o szkolnictwie wyższym, otrzymują w formie subwencji środki finansowe w łącznej kwocie 1 mld zł.
2. Subwencje, o których mowa w ust. 1, mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie
nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) lub na spłatę kredytów lub pożyczek zaciągniętych na finansowanie takich nakładów.
3. Subwencje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki z uwzględnieniem rodzaju podmiotu szkolnictwa wyższego i nauki.

„W ustępie 2 tego artykułu wyraźnie jest powiedziane na co mają być przeznaczone te środki. Przeznaczenie tych środków na wynagrodzenia byłoby nie tylko złamaniem prawa ale zagrożone byłoby odpowiedzialnością karną. Pan Minister to dokładnie wiedział i mówiąc słowa o przeznaczeniu tych środków na podwyżki dla nauczycieli akademickich cynicznie kłamał” – podkreśla RSZWiN ZNP.

„Kolejna sprawa to zapowiedź przeznaczenia kilkudziesięciu milionów złotych na podwyżki od 1 października 2022 roku. Panie Ministrze doskonale Pan wie z prac Zespołu do spraw przygotowania propozycji rozwiązań w zakresie wynagrodzeń w uczelniach publicznych, że koszty Uczelni związane ze zwiększeniem od 1 stycznia 2022 roku płacy minimalnej wyniosą od około 35 do 45 milionów złotych. Pieniądze które Pan proponuje na podwyżki już zostały skonsumowane poprzez ustawowe podniesienie płacy minimalnej. Panie Ministrze, na wzrost wynagrodzeń w szkolnictwie wyższym i nauce na 2022 rok potrzeba około 3,2 mld złotych i oczekujemy od Pana konkretnych działań jak ten problem rozwiązać” – podkreśla rada w specjalnym komunikacie.

Przypomnijmy, że szef MEiN zapowiedział od 1 października „dodatkowe podwyżki” dla nauczycieli akademickich “To kolejne kilkadziesiąt milionów złotych z przeznaczaniem na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli akademickich” – stwierdził w RMF FM. Dopytywany o konkretne liczby, odpowiedział, że resort pracuje nad uzgodnieniem ich ostatecznego kształtu.

Cały komunikat RSZWiN ZNP znajduje się tutaj

(JK, GN)

Czarnek podał nowe dane dotyczące edukacji dzieci z Ukrainy. Zapowiedział też enigmatyczne podwyżki na uczelniach

Aneta Trojanowska: W sprawie wynagrodzeń zawsze byliśmy traktowani po macoszemu