Rząd zapowiada dodatki do pensji m.in. w żłobkach i klubach dziecięcych. Od 1 lipca pracownicy mają dostać 1 tys. zł więcej

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy i pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw. Projekt przygotowany w resorcie rodziny i pracy umożliwia przyznanie przez samorządy 1 tys. zł brutto dodatku motywacyjnego do wynagrodzeń dla pracowników systemu pomocy społecznej, systemu pieczy zastępczej i opieki nad dziećmi do lat 3.

Rząd przyjął projekt na posiedzeniu 19 marca. Nowelizacja  trafiła już do Sejmu.

Projekt dotyczy „umożliwienia wprowadzenia rządowych programów dofinansowania wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń określonych pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, a także określonych pracowników systemu pieczy zastępczej i wspierania rodziny oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych przez samorządy”.

Zgodnie z nowelą samorządy dostaną dodatkowe pieniądze, które będą mogły przeznaczyć na zwiększenie wysokości wynagrodzeń pracowników wspomnianych jednostek. Dofinansowanie będzie wypłacane zatrudnionym w formie dodatku motywacyjnego.

Zgodnie z założeniami projektu dodatki dla pracowników przewidziane w programach będą wynosić 1 tys. zł brutto i mają być wypłacane od 1 lipca 2024 roku. Rząd szacuje, że rozwiązanie obejmie ok. 190 tys. osób.

Warto uściślić, że pracownicy dostaną dodatek wypłacany w ramach czasowego  programu, a nie stałą podwyżkę swojego wynagrodzenia.

– Godna praca to godne życie – w tym przypadku i w przypadku tej grupy, to zdanie wydaje się szczególnie prawdziwe – komentowała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Wiceszefowa MRPiPS Aleksandra Gajewska podkreśliła, że pracownicy socjalni bardzo często poświęcają się pracy, która wpływa również na ich zdrowie psychiczne i fizyczne. Zauważyła, że jest to „tak duże poświęcenie, że wymaga specjalnego uhonorowania, specjalnego docenienia”.

„Dzięki rozwiązaniom zawartym w projekcie możliwe będzie przyjmowanie programów rządowych, które dotyczą dofinansowania samorządom wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, centrach usług społecznych, domach pomocy społecznej, placówkach specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach wsparcia, w tym: ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dziennych domach pomocy, domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, klubach samopomocy), systemie pieczy zastępczej i wspierania rodziny (asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, osoby zatrudnione do pomocy w rodzinach zastępczych zawodowych i rodzinnych domach dziecka na podstawie umowy o pracę, pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, pracownicy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, pracownicy placówek wsparcia dziennego), instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które prowadzone są przez samorządy (żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie)” – wyjaśnia na swojej stronie MRPiPS.

„Dofinansowanie będzie dotyczyć także kosztów składek od wynagrodzeń. Nowe przepisy będą stanowić podstawę prawną do przyjmowania przez Radę Ministrów programów rządowych i określają ich ogólne warunki, natomiast zasady realizacji i rozliczenia przeznaczanych środków zostaną określone w poszczególnych programach” – wskazano.

Projekt znajduje się tutaj

(GN)

Minister Dziemianowicz-Bąk powołała Radę ds. Kobiet na Rynku Pracy. W jej składzie nie zabrakło przedstawicielek związków, w tym ZNP i OPZZ

Wniosek ZNP do MPiPS ws. wyłączenia godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw z minimalnego wynagrodzenia