Sąd zatwierdził zmiany w Statucie ZNP uchwalone na 42. Krajowym Zjeździe Delegatów Związku

„Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS z 31 stycznia 2020 roku dokonano rejestracji zmian w Statucie ZNP, uchwalonych 23 listopada 2019 roku przez XLII Krajowy Zjazd Delegatów ZNP” – czytamy na stronie Związku Nauczycielstwa Polskiego.

„W związku z tym informujemy, że wszystkie struktury Związku Nauczycielstwa Polskiego mają obowiązek posługiwać się obecnie wyłącznie Statutem ZNP w brzmieniu nadanym przez XLII Krajowy Zjazd Delegatów ZNP w dniu 23 listopada 2019 roku” – podkreśla Związek.

Co zmieniło się w statucie ZNP? Przypomnijmy, że delegaci na 42. Krajowy Zjazd przyjęli kilkadziesiąt zmian do statutu. Najważniejsze z nich to możliwość wstępowania do ZNP osób zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy oraz pracowników żłobków i klubów dziecięcych.

Część zmian w statucie ZNP wynikała z dostosowania zapisów tego dokumentu do zmian w prawie (m.in. w ustawie o związkach zawodowych czy ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), inne były porządkujące lub wynikały z chęci doprecyzowania sformułowań.

Prace nad zmianami w Statucie ZNP trwały na długo przed zjazdem. Już wiosną 2018 r. został powołany siedmioosobowy zespół, który analizował zapisy tej związkowej konstytucji oraz pracował nad brzmieniem poszczególnych zmian.

Kompleksowo na temat zmian w statucie pisaliśmy w Głosie Nauczycielskim nr 48 z 27 listopada 2019 r.

A oto fragment rozmowy z Grzegorzem Gruchlikiem, wiceprezesem ZG ZNP, przeprowadzonej przez Głos Nauczycielski tuż po 42. Zjeździe Związku (całość ukazała się w GN nr 49 z 4 grudnia 2019 r.):

Zjazd wprowadził do statutu ZNP wiele zmian. Które z nich są najważniejsze?

– Zmiany w statucie są efektem prac specjalnego zespołu. Jestem z nich bardzo zadowolony. Obserwowałem przez wiele miesięcy prace zespołu i cieszę się, że delegaci zaakceptowali prawie wszystkie propozycje. Trudno wyjąć pojedyncze zmiany i wskazać je jako najważniejsze, ponieważ wszystkie one są ściśle ze sobą powiązane. Kluczowe jest to, że uporządkowano pewne kwestie organizacyjne, zakres działań niektórych podmiotów i organów związkowych.

Związek otworzył się na pracowników żłobków i klubików dziecięcych oraz pracowników zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę.

– Zgadza się. To także efekt zmian w ustawie o związkach zawodowych. Chcemy szerzej otworzyć się na pracowników zaliczanych dotychczas ogólnie do grupy pracowników administracji i obsługi.

Zjazd postanowił też doprecyzować sytuację emerytów i rencistów.

– Szczegółowo określiliśmy tę sprawę, nie powinno być żadnych wątpliwości, do jakiej organizacji może należeć emeryt. Jasno powiedzieliśmy, że ma do wyboru różne możliwości i od jego decyzji zależy, czy np. chce się zrzeszyć w sekcjach emerytów i rencistów, czy też nadal działać w ognisku w swojej szkole, przedszkolu lub placówce oświatowej.

Aktualny statut ZNP można znaleźć tutaj.

(JK, GN)