Samorządy popierają 30 proc podwyżki dla nauczycieli. Domagają się jednak zmian w finansowaniu oświaty

„Komisja Edukacji Związku Miast Polskich w pełni popiera zapowiadane podwyżki dla nauczycieli w wysokości 30 proc” – napisano w przyjętym stanowisku. Jednak jej członkowie zwracają uwagę na konieczność przemodelowania systemu finansowania wynagrodzenia nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. Samorządowcy podkreślają konieczność uproszczenia systemu wynagradzania, a także proponują rozważenie innego jego finansowania.

Kilka dni temu w Poznaniu spotkali się członkowie Komisji Edukacji ZMP, aby dyskutować o proponowanych przez samorządy zmianach w oświacie oraz Karcie Nauczyciela, a także oczekiwaniach środowiska samorządowego wobec Sejmu RP X kadencji i przyszłego rządu na pierwsze 100 dni.

„Proponujemy, aby centralnie ustalane były w formie aktu prawnego powszechnie obowiązującego minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz minimalne stawki dodatków (np. dodatki motywacyjne, funkcyjne, itp.) z jednoczesnym stworzeniem możliwości podnoszenia stawek minimalnych wynagrodzenia zasadniczego i innych składników wynagrodzenia przez poszczególne samorządy. W takim systemie środki finansowe niezbędne na wypłatę wynagrodzeń określonych stawkami minimalnymi przez np. resort edukacji, winny być gwarantowane (wraz z pochodnymi) przez budżet państwa, przekazywany w formie subwencji jednostkom samorządu terytorialnego. Różnica między wynagrodzeniami minimalnymi, a tymi, ustalonymi przez jednostki samorządu terytorialnego winny pochodzić z dochodów własnych samorządów” – napisali m.in. członkowie Komisji.

– Mamy nadzieje, że wraz ze zmianą rządu i parlamentu, przyjdą także korzystne zmiany dla samorządów w dziedzinie oświaty – powiedział otwierając dyskusję w Poznaniu przewodniczący Komisji, Przemysław Krzyżanowski.

Ankieta Głosu. Zapraszamy do udziału w głosowaniu:

Nauczycielu, czy opowiadasz się za podziałem obecnego Ministerstwa Edukacji i Nauki na dwa odrębne resorty: edukacji narodowej oraz szkolnictwa wyższego i nauki?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Uczestniczący w spotkaniu wiceprezydent Poznania, Mariusz Wiśniewski przypomniał, że według deklaracji przyszłego rządu, sfera edukacji ma zostać wysunięta na czołowe miejsce. – Liczę, że przyszły minister edukacji będzie przede wszystkim szanował partnerów w dyskusji, bo trudno zapomnieć, że wszystkie zmiany w oświacie w ostatnich ośmiu latach były wprowadzone bez dyskusji, bez słuchania kogokolwiek – powiedział zastępca prezydenta Poznania.

„Palącym problemem, wymagającym natychmiastowych prac legislacyjnych, jest zmiana przepisów prawnych dotyczących przekazania kompetencji i realnego wpływu na kształtowanie sieci przedszkoli i szkół samorządom” – uważają członkowie Komisji Edukacji ZMP.

Pełne stanowisko Komisji Edukacji ZMP można znaleźć tutaj.

(GN)

ZMP pisze do MEiN ws. potrzeby zasadniczych zmian w oświacie. Samorządowcy postulują m.in. zmiany w podstawie programowej