Sejm odrzucił uchwałę Senatu i zdecydował o powołaniu Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. Kolbego

Sejm ponownie opowiedział się w głosowaniu za powołaniem Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Za odrzuceniem uchwały Senatu głosowało w piątek 231 posłów, 197 było przeciw, a 23 wstrzymało się od głosu. Ustawa trafi teraz do prezydenta.

Przypomnijmy, że zadaniem instytutu ma być wspieranie rozwoju języka polskiego za granicą; wzmacnianie współpracy między Polonią i Polakami za granicą a podmiotami działającymi w Polsce, w szczególności w dziedzinie edukacji i nauki; wspieranie inicjatyw oraz projektów edukacyjnych i naukowych mających służyć pogłębianiu znajomości języka polskiego i upowszechnianiu języka polskiego jako obcego.

Działalność instytutu w 2022 r. ma być finansowana z rezerwy celowej budżetu państwa: „Środki na nauczanie języka polskiego w Niemczech”, która wynosi 39,8 mln zł. W ramach tej kwoty 14,9 mln zł zaplanowano na zadania przewidziane do realizacji przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Natomiast od 2023 r., wsparcie to kierowane będzie systemowo do Polonii i Polaków na świecie oraz osób nieposiadających polskiego pochodzenia.

W 2023 r. i latach kolejnych, finansowanie działalności instytutu wynosić będzie 92,4 mln zł. Środki te będą pochodzić z dotacji podmiotowej z budżetu państwa przekazywanej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ze środków ujętych w części budżetowej, której ten minister jest dysponentem.

Dyrektora instytutu będzie powoływał minister edukacji i nauki po zasięgnięciu opinii ministrów spraw zagranicznych i kultury. W skład rady instytutu wejdą: jedna osoba powołana przez premiera, jedna osoba powołana przez szefa MSZ, jedna osoba powołana przez szefa MKiDN i nie więcej, niż sześć osób powołanych przez szefa MEiN.

Powołanie Instytutu krytykowała opozycja. Według niej zadania instytutu powoływanego ustawą to dublowanie kompetencji innych już istniejących instytucji m.in. Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Kontrowersje wzbudzał też sam patron Instytutu.

Pełną treść ustawy można znaleźć tutaj

(JK, GN)

Senacka komisja nauki i edukacji przeciwko utworzeniu instytutu Kolbego