Sejm uchwalił lex Czarnek. To smutny dzień dla dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów…

Sejm uchwalił nowelizację ustawy – Prawo oświatowe (tzw. lex Czarnek), która podporządkowuje szkoły kuratorom oraz odbiera rodzicom prawo do wyboru zajęć dodatkowych dla swoich dzieci. Ustawa umożliwia też inwigilowanie nauczycieli poprzez przekazywanie danych wrażliwych na temat ich stanu zdrowia z Systemu Informacji Oświatowej do ZUS

Sejm rozpatrzył dziś rządowy projekt nowelizacji Prawa oświatowego, który oznacza rewolucję w ustroju szkolnym w Polsce. Wniosek opozycji o odrzucenie ustawy w całości upadł. Poparło go jedynie 208 posłów, 233 było przeciw, nikt się nie wstrzymał

Wszystkie poprawki opozycji do ustawy także zostały odrzucone.

Ustawę poparło 227 posłów, 214 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu

Wyniki głosowania dostępne są TUTAJ.

Według ustawy:

* wydawane szkołom i placówkom przez pracowników kuratorium zalecenia staną się praktycznie rozkazem do natychmiastowego wykonania pod groźbą dymisji. Jeśli dyrektor nie zrealizuje w wyznaczonym terminie zaleceń, a złożone przez niego wyjaśnienia nie spodobają się kuratorowi, to ten wystąpi „do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora szkoły lub placówki w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia”. Samorząd będzie zaś musiał zastosować się do wniosku kuratora;

* kurator będzie mógł zawiesić dyrektora praktycznie w każdej chwili. Wystarczy, że według kuratora będziemy mieli do czynienia ze „sprawą niecierpiącą zwłoki związaną z zagrożeniem bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę”;

* ZUS będzie otrzymywał z SIO szczegółowe dane personalne nauczycieli, którzy korzystają ze zwolnień lekarskich oraz urlopów dla poratowania zdrowia

* Przemysław Czarnek nadzorowi kuratorów chce poddać nie tylko szkoły, ale też decyzje rodziców. Do tej pory to rodzice uczniów wraz z dyrektorem decydowali o tym, jakie zajęcia dodatkowe realizuje się w danej placówce i które organizacje nawiążą współpracę ze szkołą. Zgodnie z projektem MEiN, dyrektor szkoły będzie miał obowiązek – zanim wpuści taką organizację na teren szkoły – uzyskać pozytywną opinię kuratora. Z obowiązku tego wyłączone zostaną jedynie organizacje harcerskie objęte patronatem prezydenta RP.

(PS, GN)