Sejm zwiększy o jedną godzinę liczbę zajęć wychowania fizycznego w szkołach? Jest projekt ustawy

Zwiększenie do 5 godzin liczby zajęć z wychowania fizycznego w szkołach podstawowych, a w średnich – do 4 godzin kosztem zmniejszenia liczby godzin zajęć religii, przewiduje poselski projekt nowelizacji Prawa oświatowego, który trafił do marszałek Sejmu Elżbiety Witek. To inicjatywa mająca pomóc dzieciom i młodzieży w walce ze skutkami pandemii i wielomiesięcznego lockdownu.

Zgodnie z wniesionym przez grupę posłów Lewicy projektem nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe, szkoły byłyby zobowiązane do „prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla uczniów kształcących się w tych szkołach w formie dziennej, z wyjątkiem szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne. Obowiązkowy wymiar zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych wynosi 5 godzin lekcyjnych, a dla uczniów szkół ponadpodstawowych – 4 godziny lekcyjne, w ciągu tygodnia”.

Jednocześnie minister edukacji musiałby tak poprawić rozporządzenie o ramowych planach nauczania, by „utrzymać ogólny tygodniowy wymiar godzin lekcyjnych na stałym poziomie”. Czyli musiałby obniżyć wymiar zajęć innych przedmiotów. Według posłów Lewicy, należy w tym celu ograniczyć liczbę godzin religii.

„Właściwy minister zgodnie z propozycją ma zweryfikować liczbę godzin lekcyjnych religii, żeby zrównoważyć liczbę wszystkich godzin lekcyjnych dla uczniów w wymiarze tygodniowym” – podkreślili autorzy w uzasadnieniu do ustawy.

„20 marca 2020 roku w Polsce wprowadzono stan epidemii. Od tego czasu uczniowie i uczennice przez wiele miesięcy odbywali swoje lekcje w trybie zdalnym. Nowa forma zajęć uniemożliwiła integrację z grupą rówieśniczą, a także utrudniła wykonywanie zajęć wychowania fizycznego” – czytamy w uzasadnieniu do projektu. Autorzy przypomnieli dane Światowej Organizacji Zdrowia, zgodnie z którymi jedynie 15 proc. dziewczynek i 25 proc. chłopców w Europie jest aktywnych fizycznie.

„Pandemia COVID-19 przyspieszyła opisane wyżej negatywne procesy. Ponadto, w czasie pandemii znaczna część młodych osób rzadziej wychodziła z domu. Miało to negatywny wpływ na ich kondycję psychiczną i fizyczną. Skutki pandemii w tym zakresie jeszcze nie zostały w pełni zbadane, ale powrót do stanu zdrowia i samopoczucia sprzed pandemii będzie trudny i długotrwały, a w wielu przypadkach niemożliwy” – ocenili posłowie Lewicy.

„Dlatego projektodawca proponuje, by w ramach zmienianej ustawy umożliwić uczniom i uczennicom dodatkową jedną godzinę wychowania fizycznego tygodniowo, czyli ok. 42 godziny lekcyjne rocznie” – dodali w uzasadnieniu.

Zmiany miałyby wejść w życie 1 września 2021 r.

Jak poinformował wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski 10 maja w odpowiedzi na jedną z interpelacji poselskich „obecnie nie planuje się obligatoryjnego zwiększenia liczby godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego po powrocie dzieci i młodzieży do szkół”. – Natomiast podkreślić należy, że realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego, w tym wychowania fizycznego, która uwzględnia obszerne treści z zakresu wspierania rozwoju fizycznego uczniów oraz kształtowania ich sprawności fizycznej – jest obowiązkiem każdej szkoły. Zgodnie z ww. podstawą programową, celem wychowania fizycznego jest m.in. rozwijanie umiejętności uczniów rozpoznawania i oceny własnego rozwoju fizycznego, zachęcanie do uczestnictwa w rekreacyjnych i sportowych formach aktywności fizycznej, kształtowanie umiejętności osobistych i społecznych sprzyjających całożyciowej aktywności fizycznej – stwierdził wiceszef MEiN.

Piontkowski przypomniał też, że „przepisy prawa oświatowego umożliwiają okresowe lub roczne zwiększenie w danym roku szkolnym – przez organ prowadzący szkołę – liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym zajęć wychowania fizycznego, maksymalnie o 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej lub międzyszkolnej). Podmiotem właściwym do wnioskowania o zwiększenie liczby godzin np. wychowania fizycznego w danym oddziale/szkole – jest dyrektor szkoły”.

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z sześcioma Akademiami Wychowania Fizycznego przygotowało też program „Aktywny powrót do szkoły”, którego głównym celem jest poprawa i monitoring stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych. W ramach programu planuje się zorganizować 300 000 godzin dodatkowych zajęć sportowych w ramach tzw. Sport Klubów. Łączny koszt realizacji projektu przez wszystkie Akademie Wychowania Fizycznego wyniesie ponad 40 mln zł. Budżet przewidziany na realizację dodatkowych zajęć w tzw. Sport Klubach wynosi 18 mln zł.

Program “WF z AWF” – nauczyciele mogą wybierać terminy szkoleń

(PS, GN)