Senacka komisja nauki i edukacji za odrzuceniem ustawy, która daje Czarnkowi specjalne uprawnienia. Wnosił o to ZNP

Senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu opowiedziała się za odrzuceniem  ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, uchwalonej przez Sejm na podstawie projektu przygotowanego przez posłów PiS. ZNP za pośrednictwem senatorów – zaproponował poprawkę odrzucającą w całości ustawę i zyskała ona akceptację. 

Jak podkreślił Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP tej ustawy w ogóle nie powinno być, ponieważ prawo oświatowe przyznaje uprawnienia ustanawiania programów i przedsięwzięć w oświacie  Radzie Ministrów. Tam też określono szczegółowo wszystkie zasady z tym związane, włącznie z trybem odwoławczym.

Wniosek o odrzucenie ustawy w wersji przyjętej przez Sejm zgłosiła senator Joanna Sekuła (PO). Tłumaczyła, że nie zgadza się z opinią wiceministra Edukacji i Nauki Tomasza Rzymkowskiego, że intencją projektodawców było wsparcie polskiej szkoły. Zdaniem senator najlepszym sposobem wsparcia jest zwiększenie wysokości subwencji oświatowej, a nie umożliwienie ministrowi edukacji ręcznego sterowania oświatą. 

Krytyczną opinię na temat nowelizacji przedstawili także inni senatorowie opozycji: Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Jacek Bury, Wojciech Konieczny i Bogdan Zdrojewski. Zarzuty dotyczyły m.in. trybu procedowania ustawy i wniesienia projektu przygotowanego prawdopodobnie w resorcie edukacji jako projektu poselskiego, braku konsultacji z korporacjami samorządowymi czy niezagwarantowania w nowelizacji trybu odwoławczego. 

Senatorów niepokoił również tryb dystrybuowania pieniędzy na cel określony w noweli, a także brak jasnych reguł i warunków przeprowadzania konkursów. Senator Konieczny stwierdził natomiast, że Lewica widzi w ustawie zagrożenie dla transparentności wydatkowania pieniędzy na oświatę bo ustawa nie zawiera skutecznych zabezpieczeń.

Z przedstawianymi zarzutami nie zgodził się wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski. Jego zdaniem nie ma też żadnego zagrożenia dla przyznawania i wydatkowania środków na cele wskazane w nowelizacji. 

Przypomnijmy, że zgodnie z odrzuconą przez komisję nowelizacją minister edukacji i nauki w celu realizacji polityki oświatowej państwa mógłby ustanawiać programy i przedsięwzięcia, finansowane ze środków na oświatę i wychowanie. 

Projekt trafi jeszcze pod obrady plenarne Senatu, a następnie wróci do Sejmu. Jeśli propozycje PiS wejdą w życie, minister edukacji będzie mógł ustanawiać programy i przedsięwzięcia oraz finansować je bez konsultacji z innymi podmiotami i ekspertami. 

(JK, GN)

ZNP chce odrzucenia nowelizacji ustawy, która daje ministrowi Czarnkowi specjalne uprawnienia