Stawki wynagrodzenia zasadniczego – MEiN nie przewiduje podwyżek

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli nie zmienią się. To oznacza, że w najbliższym czasie podwyżek nie będzie, a resort edukacji chce zarobki nauczycieli pozostawić na dotychczasowym poziomie

Zgodnie z Kartą Nauczyciela, ministerstwo edukacji musi co roku ustalić wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W tym celu MEiN powinno wydać specjalne rozporządzenie.

Projekt takiego dokumentu właśnie pojawił się w rządowym wykazie. Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki “zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy”.

Tak naprawdę, to dokument ten niczego nie zmienia.

“Projektowane rozporządzenie nie wprowadza zmian w zakresie wysokości kwot minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, utrzymując je na poziomie ustalonym od dnia 1 września 2020 r.” – czytamy w uzasadnieniu.

Wynagrodzenie zasadnicze jest jednym ze składników średniego wynagrodzenia nauczycieli i od jego wysokości zależy część dodatków.

Średnie wynagrodzenie z kolei zależy od wysokości tzw. kwoty bazowej ustalanej co roku w ustawie budżetowej. W uchwalonej niedawno przez parlament ustawie budżetowej na 2021 r. pozostawiono kwotę bazową na tym samym poziomie, co przed rokiem i wynosi ona 3 537,80 zł.

“W związku z powyższym, w roku 2021 nie wzrosła wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zawarte w tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia określone zostały na takim samym poziomie jak stawki obowiązujące od dnia 1 września 2020 r.” – podkreślono w uzasadnieniu.

Jak zauważyło ministerstwo edukacji, zamrożenie stawek wynagrodzenia zasadniczego zamrozi automatycznie stawki wynagrodzenia egzaminatorów za sprawdzanie prac pisemnych na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie maturalnym, egzaminach eksternistycznych, egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie i egzaminie zawodowym.

(PS, GN)