Uczelnie. Od 25 maja możliwe jest prowadzenie części zajęć w tradycyjnej formie

Od 25 maja możliwe jest prowadzenie części zajęć na uczelniach i w instytutach PAN w tradycyjnej formie. Dotyczy to jednak tylko tych zajęć, których nie da się przeprowadzić zdalnie. Normują to nowe rozporządzenia przygotowane przez ministra nauki.

Chodzi o rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a także rozporządzenie ws. instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk.

Rozporządzenia przewidują, że do 30 września br. zajęcia dla studentów i doktorantów powinny odbywać się zdalnie wszędzie tam, gdzie tylko to możliwe, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie kształcenia.

Jeśli jednak jakieś zajęcia nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, uczelnie, instytuty oraz inne podmioty mogą zajęcia prowadzić w swoich siedzibach lub filiach.

Ponadto uczelnie będą mogły prowadzić w swoich siedzibach lub filiach zajęcia przewidziane w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów.

Decyzję w sprawie kształcenia, które nie będzie mogło być prowadzone zdalnie, będzie podejmował rektor, dyrektor instytutu PAN lub kierownik podmiotu kształcącego doktorantów. Osoba ta określi przy tym warunki bezpiecznej realizacji zajęć i korzystania z infrastruktury.

Rozporządzenia wprowadzają również rozwiązania dotyczące kolegialnego podejmowania uchwał przez określone gremia działające na uczelniach czy w instytutach PAN. Gremia te będą mogły podejmować decyzje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – niezależnie od tego, czy taki tryb jest określony w ich regulaminach.

Do 30 września nie będą też obowiązywać zawarte w programach studiów ograniczenia w zakresie liczby punktów ECTS, jakie można uzyskać w ramach kształcenia zdalnego.

W przypadku zaś kształcenia doktorantów weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie tego kształcenia może odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

(JK, GN)

Od dziś do szkół wracają uczniowie najmłodsi i najstarsi