Od dziś do szkół wracają uczniowie najmłodsi, dla najstarszych – konsultacje

Od dziś uczniowie klas I-III mogą wrócić do szkół, które mają prowadzić dla nich zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze. Uczniowie klas VIII oraz absolwenci liceów i techników mają prawo do konsultacji z nauczycielami na terenie szkoły

25 maja weszły w życie przepisy uruchamiające kolejny etap luzowania obostrzeń w funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych.

Zgodnie z opublikowaną przez MEN nowelizacją rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 25 maja 2020 r. do szkół wrócą uczniowie klas I-III. Szkoły mają funkcjonować na nowych zasadach co najmniej do 7 czerwca br.

Rodzice mogą jednak zdecydować o “nieuczęszczaniu ich dzieci do klas I-III”. Podobne prawo przysługuje rodzicom dzieci w przedszkolach.

Jak pokazują informacje spływające z samorządów jeszcze w ubiegłym tygodniu, jedynie niewielka część rodziców ma zamiar posłać swoje dzieci do szkoły.

W Warszawie rodzice nie chcą wysłać dzieci do szkoły

25 maja ruszają zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I – III. Do szkół wrócą nieliczne dzieci

Jednocześnie w życie weszły rozwiązania z nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z rozporządzeniem, do pracy z najmłodszymi uczniami mogą zostać skierowani praktycznie wszyscy nauczyciele zatrudnieni w danej placówce. Mimo, że w swojej dotychczasowej karierze zawodowej mogli nigdy nie pracować z takimi uczniami.

“Zajęcia wynikające z prowadzonej przez szkołę podstawową w zakresie klas I–III działalności opiekuńczo-wychowawczej prowadzą wychowawcy świetlic szkolnych” – czytamy w rozporządzeniu. Akapit dalej można jednak znaleźć ważne zastrzeżenie:

“Zajęcia wynikające z prowadzonej przez szkołę podstawową w zakresie klas I–III działalności opiekuńczo-wychowawczej mogą również prowadzić inni nauczyciele zatrudnieni w tej szkole lub zespole szkół, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa, z tym że w pierwszej kolejności prowadzenie tych zajęć zleca się nauczycielom, którzy z uwagi na zmienione warunki kształcenia w związku z ogłoszonym stanem epidemii nie realizują zajęć w wymiarze wynikającym z ich umowy o pracę lub aktu mianowania”.

To oznacza, że obok nauczycieli świetlic, w pierwszej kolejności do pracy z uczniami klas I-III dyrektorzy oddelegują nauczycieli, którzy po 12 marca br. nie prowadzili kształcenia zdalnego i funkcjonowali na tzw. postojowym.

Z kolei zajęcia dydaktyczne w klasach I-III mają prowadzić nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz “inni nauczyciele prowadzący zajęcia w tych klasach”.

Wszystko to ma się odbywać w ramach dotychczasowego pensum. Zgodnie z rozporządzeniem, zajęcia dydaktyczne oraz opiekuńczo-wychowawcze “nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed dniem 12 marca 2020 r. tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela”.

To oznacza, że dyrektorzy będą musieli wypłacać nauczycielom nadgodziny!

Wszystko, co opisaliśmy powyżej nie oznacza, że nauczyciele zaangażowani w pracę w klasach I-III zostaną zwolnieni z prowadzenia zajęć na odległość. Nadal będą to robić, a sposób realizacji zdalnego kształcenia określi dyrektor.

“Dyrektor jednostki systemu oświaty, który zlecił nauczycielowi prowadzenie zajęć w przedszkolu albo zajęć, o których mowa w ust. 3–5 (czyli zajęć w klasach I-III – przyp.red.), na nowo określa organizację realizacji przez tego nauczyciela zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, mając na uwadze, że zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia oraz zajęcia realizowane na terenie przedszkola lub szkoły nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed dniem 12 marca 2020 r. tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela” – czytamy w rozporządzeniu.

Czyli zarówno zajęcia w klasach I-III jak i zajęcia zdalne muszą się odbywać w ramach pensum.

To dyrektor będzie odpowiedzialny za ustalenie form realizacji podstawy programowej w klasach I-III. Dyrektor ustali też we współpracy z nauczycielami tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach.

Jak również odpowiadał będzie za organizację konsultacji dla uczniów z klas starszych – najpierw uczniów, którzy zdają w tym roku egzaminy (od 25 maja br.), a potem pozostałych (od 1 czerwca br.). Dyrektor musi przy tym przestrzegać wytycznych sanitarnych GIS.

Niestety nadal niejasna jest sprawa wypłaty nauczycielom wynagrodzenia za konsultacje.

Kto zapłaci nauczycielom za konsultacje z absolwentami liceów? MEN liczy na nauczycielską “empatię, wrażliwość”

ZNP domaga się wypłaty nauczycielom wynagrodzenia za dodatkową pracę.

ZNP napisał do MEN ws. konsultacji z maturzystami. Postuluje zmiany w prawie i domaga się wynagrodzenia dla nauczycieli

Rozporządzenie opisuje też sposób organizacji praktyk dla uczniów klas średnich. Od 25 maja br. uczniowie klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia i klas III technikum mogą bowiem odbywać staże uczniowskie, a uczniowie klas III technikum – również praktyki zawodowe, u pracodawcy lub w indywidualnym gospodarstwie rolnym, po wyrażeniu zgody przez ucznia lub rodziców niepełnoletniego ucznia.

Zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i staże uczniowskie należy realizować z zachowaniem ogólnopolskich standardów w zakresie zasad bezpieczeństwa związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19, z uwzględnieniem wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra edukacji.

Kształcenie zawodowe teoretyczne w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, tak jak dotychczas, będzie prowadzone w ramach kształcenia zdalnego.

Ponadto, od dnia 22 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. dopuszcza się możliwość zakwaterowania uczniów w internacie zorganizowanym w szkole, w szczególności uczniów, którzy korzystają z konsultacji.

Od dnia 1 czerwca 2020 r. prawo do konsultacji z nauczycielami otrzymają pozostali uczniowie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej oraz uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Uczniowie ci będą też mogli korzystać z biblioteki szkolnej.

Uwaga! Wszystkie powyższe rozwiązania nie oznaczają, że szkoły kończą ze zdalnym kształceniem. Generalnie bowiem, “w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty (…) są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”.

(PS, GN)