Uczeń z Ukrainy ukończy szkołę podstawową w Polsce po spełnieniu dwóch warunków. Zmiany w rozporządzeniu już obowiązują

W środę 18 maja wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy. Rozporządzenie opublikowano dzień wcześniej w Dzienniku Ustaw.

Uczniowie, uchodźcy z Ukrainy, ukończą szkołę podstawową po spełnieniu dwóch warunków – jeśli otrzymają ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie VIII pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne i przystąpią do egzaminu ósmoklasisty. Przystępować do niego nie muszą m.in. laureaci i finaliści olimpiady przedmiotowej.

Klasyfikacja ósmoklasistów z Ukrainy odbędzie się bez ocen z plastyki, techniki, muzyki i przyrody. „W arkuszu ocen oraz na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: muzyka, plastyka, przyroda i technika, wstawia się poziomą kreskę” – czytamy w noweli rozporządzenia.

Przypomnijmy, że w przypadku szkoły podstawowej realizacja niektórych zajęć edukacyjnych kończy się w klasach programowo niższych: przyroda – w klasie IV; technika – w klasie VI, muzyka i plastyka – w klasie VII.

Roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane przez ucznia we wskazanych klasach są uwzględniane przy klasyfikacji końcowej, dokonywanej w ostatniej klasie szkoły podstawowej.

Z oczywistych względów uczniowie będący obywatelami Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, i podjęli naukę w klasie programowo najwyższej szkoły podstawowej nie uzyskali rocznych ocen klasyfikacyjnych z wymienionych powyżej obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych.

(JK, GN)

Zapraszamy do głosowania w naszej ankiecie:

Czy uczniowie - uchodźcy wojenni z Ukrainy powinni zostać zwolnieni z obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty?

  • tak (73%, 1 493 głosów)
  • nie (19%, 393 głosów)
  • trudno powiedzieć (8%, 156 głosów)

Głosujących: 2 042

Loading ... Loading ...

Rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

Co z egzaminami ósmoklasisty dla dzieci z Ukrainy? RPO pyta MEiN

“Domagamy się podjęcia wszelkich możliwych działań”. Apel o odwołanie egzaminu ósmoklasisty dla uczniów z Ukrainy