W 2023 r. egzaminy jednak też w oparciu o wymagania, a nie podstawę?

Przyszłoroczne egzaminy: ósmoklasisty i maturalny mają być łatwiejsze. Ministerstwo edukacji nie wykluczyło, że także w 2023 r. wiadomości i umiejętności uczniów będą weryfikowane nie w oparciu o podstawę programową, ale wymagania egzaminacyjne. Podobnie jak w tym roku oraz w roku 2022

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek przedstawił wczoraj część zmian w egzaminach w najbliższych latach. MEiN zebrało potem w komunikacie wszystkie swoje pomysły na to, jak mają wyglądać matury w 2022 i 2023 r. Co możemy się z tego dowiedzieć?

Jeśli chodzi o egzamin ósmoklasisty, to:

W 2022 r.:
* uczniowie przystąpią do egzaminu z trzech przedmiotów, tj. z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego. Ministerstwo zrezygnowało z egzaminu z przedmiotu dodatkowego (egzamin ten zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w 2024 r.),
* zadania egzaminacyjne będą sprawdzały wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych z grudnia 2020 r., a nie jak w ubiegłych latach w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
* w arkuszach egzaminacyjnych będzie mniej zadań niż było w roku 2019, natomiast czas na rozwiązanie zadań pozostanie taki sam jak dotychczas,
* w arkuszach egzaminacyjnych będzie mniej zadań otwartych,
* w przypadku egzaminu z języka polskiego uczeń będzie mógł wybrać temat wypracowania spośród dwóch: rozprawki albo opowiadania, a w wypracowaniu będzie mógł odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu,
* w przypadku egzaminu z matematyki w arkuszu nie będzie zadań dotyczących dowodów geometrycznych, a wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii będą sprawdzane w ograniczonym zakresie,
* w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego oczekiwanym średnim poziomem biegłości językowej, w tym w zakresie środków językowych w wypowiedziach pisemnych, będzie poziom A2 (w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).
* obowiązują aneksy do informatorów opublikowane w grudniu 2020 r. i dostępne na stronie internetowej CKE,

W 2023 r.:
* rezygnacja z egzaminu z przedmiotu dodatkowego do wyboru (egzamin ten zostanie po raz pierwszy przeprowadzony w 2024 r.)

W przypadku matury:

W 2022 r.:
* obowiązkowa będzie tylko część pisemna egzaminu, tj. język polski, matematyka i wybrany język obcy nowożytny na poziomie podstawowym,
* do egzaminów w części ustnej będą mogli przystąpić zdający, którzy potrzebują wyniku w rekrutacji na studia wyższe za granicą,
* przystąpienie do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym będzie obowiązkowe (to zmiana w stosunku do 2021 r.); każdy maturzysta będzie mógł przystąpić dodatkowo do egzaminu z nie więcej niż 5 kolejnych przedmiotów dodatkowych. Uwaga! Maturzystów nie będzie obowiązywał próg zdawalności
* zadania egzaminacyjne będą sprawdzały wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych z grudnia 2020 r., a nie jak w ubiegłych latach w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
* w przypadku egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym zdający będą mieli trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretację tekstu poetyckiego – jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych,
* w przypadku egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym będzie mniej zadań otwartych, a za rozwiązanie wszystkich zadań będzie można otrzymać maksymalnie 45 punktów,
* w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oczekiwanym średnim poziomem biegłości językowej, w tym w zakresie środków językowych w wypowiedziach pisemnych, będzie poziom A2+/B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych (w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego)
* obowiązują aneksy do informatorów opublikowane w grudniu 2020 r. i dostępne na stronie internetowej CKE.

W 2023 r. i 2024 r.:
* rezygnacja z 30-procentowego progu na egzaminie z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym (obowiązek ten zostanie wprowadzony od 2025 r.)

Uwaga! Minister Czarnek zapowiedział wczoraj, że w 2023 r. egzamin ósmoklasisty i matura będą weryfikowały wiedzę i umiejętności uczniów już nie w oparciu o ograniczone tematycznie wymagania egzaminacyjne, ale podstawę programową. Z komunikatu MEiN wynika jednak, że to nie jest przesądzone. Niewykluczone, że także na egzaminach w 2023 r. od młodzieży będzie się wymagało mniej. “Ewentualne decyzje dotyczące zawężenia zakresu wiadomości i umiejętności sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych w 2023 r. będą podejmowane – w zależności od sytuacji epidemicznej – w roku szkolnym 2021/2022” – czytamy w komunikacie.

Do 2024 r. na egzaminach ma być łatwiej. MEiN przedstawiło plany na kolejne lata

(PS, GN)