Wynagrodzenia młodocianych pracowników pójdą w górę

Od 1 września 2019 r. wzrośnie wynagrodzenie młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu

Tak wynika z przyjętej dziś przez rząd nowelizacji rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Podwyżki otrzymają młodociani pracownicy – czyli osoby między 15 a 18 rokiem życia – odbywający przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu. Pracodawcy będą mogli ubiegać się o refundację kosztów tej podwyżki. Według autorów rozporządzenia, „regulacja ta tworzy podstawy do większego udziału pracodawców w tworzeniu zachęt do podejmowania przez młodzież tej formy kształcenia oraz odbudowy prestiżu kształcenia zawodowego, systematycznie dostosowywanego do potrzeb rynku pracy”.

Obowiązkowa podwyżka wyniesie 1 punkt procentowy w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Wynagrodzenie młodocianego ma wynieść:
a) w pierwszym roku nauki nie mniej niż 5 proc., tj. 247,55 zł (obecnie to 4 proc., czyli 198,04 zł). To wzrost o 25 proc.;
b) w drugim roku nauki nie mniej niż 6 proc., tj. 297,06 zł (obecnie to 5 proc., czyli 247,55 zł). To wzrost o 20 proc.;
c) w trzecim roku nauki nie mniej niż 7 proc., tj. 346,56 zł (obecnie to 6 proc., czyli 297,06 zł). To wzrost o ponad 16 proc.

Wynagrodzenie młodocianego odbywającego przygotowanie zawodowe w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy – pozostanie na obecnym poziomie. Wynosi ono nie mniej niż 4 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni kwartał. Obecnie jest to 198,04 zł.

Według autorów rozporządzenia, obecna wysokość stawek wynagrodzenia dla młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu powoduje trudności po stronie pracodawców – w pozyskiwaniu pracowników, i absolwentów szkół – w znalezieniu miejsca zatrudnienia.

Podwyżki wynagrodzeń dla młodocianych pracowników będzie można refundować pracodawcom z Funduszu Pracy (wyjątkowo w 2019 r. środki wydatkowane przez pracodawców będą refundowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych). Pracodawca, który będzie chciał skorzystać z takiej refundacji będzie musiał złożyć odpowiedni wniosek do Ochotniczego Hufca Pracy.

(PS, GN)