Zasiłki edukacyjne dla ofiar nawałnic. Jaka pomoc trafi do rodzin?

500 lub 1000 zł – tyle wyniesie zasiłek losowy na cele edukacyjne dla dzieci, które w latach 2022-2024 ucierpią w wyniku wystąpienia nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych. Na zasiłek mogą liczyć m.in. dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka

Tak wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów “w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022‑2024”.

Na pomoc finansową w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne będą mogły liczyć dzieci realizujące w roku szkolnym 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 i 2024/2025 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 i 2024/2025 do szkół wszystkich typów, kształcący się w tych szkołach w formie dziennej.

Jeżeli rodziny uczniów poniosą w latach 2022-2024 straty w wyniku wystąpienia żywiołu i w związku z tym przyznano im zasiłek celowy z pomocy społecznej w wysokości do 6000 zł, to uczniowie mogą dodatkowo otrzymać zasiłek losowy na cele edukacyjne w wysokości 500 lub 1000 zł.

Rozporządzenie przewiduje możliwość udzielania pomocy dzieciom i uczniom umieszczonym w formach rodzinnej pieczy zastępczej, tj. w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

“Biorąc pod uwagę możliwość dotknięcia skutkami żywiołu również rodziców zastępczych lub osób prowadzących rodzinny dom dziecka (których funkcja opiekuńcza wobec dzieci i uczniów nie jest w pełni finansowana ze środków budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego), konieczne staje się zapewnienie również tym osobom wsparcia ze strony państwa” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

O możliwości otrzymania zasiłku poinformuje uprawnionych rodziców lub opiekunów dziecka wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Po otrzymaniu zgody uprawnionych, wójt sporządzi listę dzieci i uczniów. Następnie na podstawie tej listy wypłaci zasiłek losowy rodzicom dziecka lub ucznia (prawnym opiekunom), rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka lub opiekunom faktycznym albo też pełnoletniemu uczniowi.

Drugą formę pomocy są wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne dla uczniów na wniosek rodziców lub opiekunów ucznia. Wnioski mogą być składane w postaci papierowej, jak również przekazywane w postaci elektronicznej za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) na elektroniczną skrzynkę podawczą właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Prawo do wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego ma przysługiwać rodzinom, którym przyznano zasiłek celowy w wysokości powyżej 3000 zł albo które złożą oświadczenie o poniesionych stratach potwierdzone przez wójta.

Pomoc dla uczniów w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego będzie finansowana z budżetu państwa w wysokości do 1300 zł na jednego ucznia. “Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego z udziałem psychologa lub terapeuty podczas wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego dla uczniów, którzy w związku z przebytym przeżyciem emocjonalnym i doznanym stresem są narażeni na pojawienie się zaburzeń emocjonalnych, powinno nastąpić jak najszybciej od momentu wystąpienia żywiołu. Interwencja psychologiczna i pedagogiczna po doznanych negatywnych przeżyciach jest niezbędna” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Listę uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu sporządzi wójt na podstawie zweryfikowanych wniosków złożonych przez rodziców lub opiekunów ucznia. Wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne dla uczniów zorganizuje wojewoda, zlecając to zadanie organizacjom pozarządowym.

Trzecią formą pomocy są zajęcia opiekuńcze i zajęcia terapeutyczno-edukacyjne. Gmina może tu liczyć na dotację w wysokości 500 zł na dziecko oraz 1000 zł na każdą grupę 5 dzieci uczestniczących w zajęciach.

W ramach wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych dzieci otrzymają wsparcie psychologiczno-pedagogiczne świadczone przez różnych specjalistów (takich jak: pedagog, psycholog lub terapeuta).

(PS, GN)