Zmiany w KN: Senat przegłosował podwyżki dla wszystkich nauczycieli od września o 20 proc. Domagał się tego ZNP

Senat opowiedział się za wprowadzeniem poprawek do nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela dotyczącej awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli, w tym tych zaproponowanych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i zgłoszonych przez senatora Wojciecha Koniecznego (Koło Parlamentarne PPS). Senatorowie przegłosowali m.in. podwyżki dla wszystkich nauczycieli, a nie tylko tych rozpoczynających pracę w zawodzie oraz znieśli konieczność ustalenia w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki szczegółowych kryteriów oceny pracy nauczyciela. Ustawa trafi teraz z powrotem do Sejmu, który ostatecznie zdecyduje o losie poprawek.

Senat wprowadził w sumie 9 poprawek do ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Dwie z nich zwiększają wskaźniki średniego wynagrodzenia nauczycieli. Średnie wynagrodzenie nauczyciela początkującego ma wynosić 130 proc. kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej, nauczyciela mianowanego – 187 proc. kwoty bazowej, a nauczyciela dyplomowanego – 233 proc. kwoty bazowej.

Jak przełożyłoby się to na nauczycielskie wynagrodzenia pokazuje tabela poniżej (tak wzrosłyby stawki wynagrodzenia zasadniczego):

Kolejne 4 poprawki mają na celu utrzymanie wymogu udziału środków własnych jednostki samorządu terytorialnego przy ubieganiu się o finansowanie lub współfinansowanie regionalnych lub lokalnych programów. Następna zmiana zakłada zniesienie konieczności ustalenia w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki szczegółowych kryteriów oceny pracy nauczyciela, przy jednoczesnym pozostawieniu szczegółowego trybu dokonywania oceny.

Przyjęto też poprawkę skreślającą przepis rozszerzający katalog instytucji wspierających edukację, które mogą być dofinansowane przez ministra edukacji i nauki.

Przed głosowaniem plenarnym senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu poparła i zarekomendowała przyjęcie 7 poprawek zgłoszonych przez ZNP. Można się z nimi zapoznać tutaj

Z kolei senator Kazimierz Wiatr (PiS) zaproponował poprawki odnoszące się do standardów zatrudnienia w szkołach i przedszkolach specjalistów: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych. W uchwalonej w kwietniu tego roku nowelizacji ustawy o systemie oświaty określono standardy zatrudnienia specjalistów, czyli liczbę ich etatów na liczbę uczniów w danej szkole, które mają obowiązywać od 1 września 2022 r. Zgodnie z poprawką, wprowadzenie standardu zatrudnienia miało zostać przesunięte o dwa lata i obowiązywać dopiero od 1 września 2024 r. Ta poprawka przepadła w głosowaniu w Senacie, jednak zapewne wróci w Sejmie.

Za przyjęciem nowelizacji Karty Nauczyciela wraz z poprawkami głosowało 99 senatorów, nikt nie było przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. W związku z poprawkami ustawa trafi teraz z powrotem do Sejmu, który ostatecznie zdecyduje o ich przyjęciu.

Przypomnijmy, że projekt nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, który przygotowało Ministerstwo Edukacji i Nauki; zmierza ona m.in. do likwidacji dwóch stopni awansu: nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego, a w ich miejsce wprowadzenia nauczyciela początkującego. Wprowadza też zmiany w wysokości tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli oraz jedną obowiązkową „godzinę dostępności” nauczyciela dla uczniów i rodziców.

(JK, GN)

Fot: Senat/Twitter

Senacka komisja edukacji przyjęła poprawki ZNP dotyczące m.in. podwyżek (aktualizacja)