Zmiany w pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Prawo do darmowej edukacji prawnej i psychologa

Ułatwienia w adaptowaniu budynków na oddziały przygotowawcze, przyznanie opiekunom tymczasowym oraz dzieciom prawa do pomocy psychologicznej oraz umożliwienie psychologom z Ukrainy pracy z innymi obywatelami tego kraju – to rozwiązania, jakie Sejm wprowadził wczoraj do ustawy o o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Część zmian dotyczy sytuacji opiekunów tymczasowych oraz znajdujących się pod ich pieczą małoletnich.

Przypomnijmy – zgodnie z obowiązującą dziś ustawą, małoletniego obywatela Ukrainy, który przebywa na terytorium RP bez opieki osób dorosłych odpowiedzialnych za niego zgodnie z prawem obowiązującym, reprezentować będzie opiekun tymczasowy. Opiekuna tymczasowego ustanowi sąd opiekuńczy kierując się dobrem dziecka. Opiekun tymczasowy powinien być ustanowiony przede wszystkim spośród krewnych, powinowatych lub innych osób dających rękojmię należytego wykonywania obowiązków opiekuna. W przypadku, jeśli młody człowiek nie ma takiej osoby, to opiekuna tymczasowego wskaże, na wniosek sądu, jednostka opieki społecznej. Wniosek o ustanowienie opiekuna będzie mógł złożyć m.in. samorząd, policja, Straż Graniczna, prokurator, organizacja pozarządowa, osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem.

Ustawa o pomocy uchodźcom z Ukrainy przyjęta przez Sejm. Zmiany obejmą m.in. szkoły i przedszkola

W nowelizacji ustawy dopisano punkt mówiący o prawie opiekuna tymczasowego oraz przebywającego pod jego opieką małoletniego do nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego, a także do edukacji prawnej. Opiekunowi oraz małoletniemu powiat będzie musiał też zapewnić pomoc psychologiczną.

Powiat powinien ponadto zapewnić „pomoc organizacyjną polegającą w szczególności na zapewnieniu pomocy wolontariuszy, tłumaczy lub pomocy przy załatwianiu spraw urzędowych”.

Ustawa ułatwi zatrudnienie w szkolnictwie wyższym uchodźców z Ukrainy, którzy mają tytuł profesora lub stopień naukowy uzyskany za granicą. Uczelnie będą mogły ponadto wprowadzić w trybie uproszczonym zmiany w zasadach rekrutacji i w programach kształcenia zarówno w przypadku kształcenia rozpoczynającego się w 2022 r., jak i rozpoczętego już w 2021 r.

W ustawie znalazły się przepisy ułatwiające adaptację budynków pod miejsca, gdzie szkoły mogą prowadzić oddziały przygotowawcze (tzw. inne lokalizacje prowadzenia zajęć). Uchylono w tym przypadku stosowanie przepisów art. 71 ustawy – Prawo budowlane. Artykuł ten odnosi się do wymogów technicznych i biurokratycznych, jakie należy spełnić przy zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

W ustawie znalazły się przepisy umożliwiające obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli się na terenie Polski i którzy skończyli studia psychologiczne do świadczenia usług psychologicznych innym obywatelom Ukrainy. Psychologowie ukraińscy będą mogli także świadczyć usługi z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

(PS, GN)