ZMP do MEN: Brakuje 0,5 mld zł na podwyżki dla nauczycieli

Związek Miast Polskich oczekuje korekty wysokości środków przekazywanych samorządom w ramach subwencji oświatowej w 2019 r. o łączną kwotę 2,1 mld zł – pisze Zygmunt Frankiewicz, prezes ZMP w piśmie do MEN.

Związek Miast Polskich nie akceptuje propozycji podziału subwencji oświatowej przedstawionej w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019.

Zgodnie z art. 164 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań.

„Tym samym, decyzja ustawodawcy o podwyższeniu od 1 września 2019 r. wynagrodzeń nauczycielskich, wprowadzenie podwyższonych standardów finansowania dodatków za wychowawstwo oraz wprowadzenie nowego dodatku dla nauczycieli stażystów, winno wiązać się z automatycznym zapewnieniem samorządom dodatkowych środków finansowych w pełni rekompensujących skutki wymienionych zmian” – czytamy w piśmie ZMP do MEN.

„Z informacji przekazywanych przez resort edukacji wynika jednoznacznie, że na pokrycie skutków ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw potrzebna jest kwota wyższa niż planowane przez rząd zwiększenie subwencji oświatowej o 1 mld złotych” – podkreślono.

Według Związku Miast Polskich niedoszacowanie to wyniesie w 2019 roku ponad 0,5 mld zł. Pogłębi to wcześniejsze niedoszacowanie środków na podwyżki płac nauczycielskich wprowadzanych w 2018 rok (600 mln zł) oraz w pierwotnie w 2019 roku (1 mld zł).

„Oczekujemy, więc korekty w 2019 roku wysokości środków przekazywanych samorządom o łączną kwotę 2,1 mld zł” – pisze Zygmunt Frankiewicz w piśmie do MEN. „Nie akceptujemy również wprowadzenia w rozporządzeniu mechanizmu kształtowania wysokości subwencji oświatowej w oparciu o nieprzejrzysty i uznaniowy warunek trudnej sytuacji finansowej samorządów terytorialnych” – zaznacza.

Zdaniem Związku Miast Polskich, mister edukacji narodowej narusza konstytucyjny nakaz ochrony każdego podmiotu prawa przez stanowione przez państwo normy prawne, zapewnienie równości traktowania podmiotów w procesie stanowienia norm prawnych oraz zakaz nieuprawnionej dyskryminacji przez prawo.

„Propozycją, aby podstawowym warunkiem różnicowania dostępu samorządów do środków zwiększonej subwencji była wyłącznie liczba uczniów oddziału szkolnego, Minister Edukacji lekceważy inne wskaźniki potwierdzające trudną sytuację finansową samorządów terytorialnych, wynikającą między innymi ze zmian w systemie edukacji wprowadzonych po 2016 roku.” – czytamy w piśmie.

„Przypominamy także, iż podczas spotkania Ministra Edukacji z reprezentacją Związku Miast Polskich, w dniu 15 lipca br. złożono deklarację, że w 2019 roku, przy podziale subwencji oświatowej, nie będzie stosowane kryterium trudnej sytuacji finansowej samorządów terytorialnych” – dodaje ZMP.

Związek oczekuje na spełnienie tej deklaracji i odstąpienie „od forsowania niewłaściwych i nieprzejrzystych zasad podziału środków publicznych”.

Pełna treść listu prezesa Związku Miast Polskich do Ministra Edukacji Narodowej znajduje się tutaj. 

(JK, GN)