Znamy wyniki ósmoklasistów na egzaminie

60 proc. z języka polskiego i 57 proc. z matematyki – tak przedstawiają się średnie wyniki z tegorocznego egzaminu ósmoklasisty

To już czwarta edycja egzaminu ósmoklasisty. Jak przypomniała CKE, w tym roku w zadaniach sprawdzano stopień opanowania wymagań ogólnych i szczegółowych określonych w wymaganiach egzaminacyjnych z grudnia 2020 r. W związku z decyzją o weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów w oparciu o wymagania, w arkuszach zmniejszono liczbę zadań do rozwiązania (w porównaniu do lat 2019 i 2020), ale czas na rozwiązanie zadań był taki sam, jak w latach ubiegłych.

„Uczniowie rozwiązywali zadania zamknięte oraz otwarte. W zadaniach otwartych uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź, np. przedstawia własne stanowisko, tok rozumowania, obliczenia, kolejne kroki rozwiązania, wnioski; buduje zdania bądź ich fragmenty. W zadaniach otwartych nie ma „klucza”, w który trzeba się „wstrzelić”, aby uzyskać punkty. Nie ma „jedynej” poprawnej odpowiedzi. Każde poprawne rozwiązanie zadania, spełniające warunki określone w poleceniu, może zostać ocenione na maksymalną liczbę punktów” – czytamy w komunikacie CKE.

Do egzaminu w maju przystąpiło ok. 502 900 uczniów, w tym ok. 6 150 uczniów – obywateli Ukrainy.

Do egzaminu z każdego przedmiotu w czerwcu przystąpiło po ok. 3 500 uczniów. 97,6 proc. zdających wybrało na egzaminie ósmoklasisty język angielski, 2,09 proc. – język niemiecki, 0,25 proc. – język rosyjski, a 0,06 proc. – pozostałe języki.

Średni wynik z języka polskiego wyniósł 60 proc., z matematyki – 57 proc., a z języka angielskiego – 67 proc.

Za rozwiązanie zadań z innych języków obcych ósmoklasiści uzyskali średnio:
* z języka francuskiego – 80 proc. punktów
* z języka hiszpańskiego – 81 proc. punktów
* z języka niemieckiego – 50 proc. punktów
* z języka rosyjskiego – 65 proc. punktów
* z języka włoskiego – 89 proc. punktów.

Dziewczęta wypadły na egzaminie generalnie lepiej niż chłopcy. Dziewczęta dużo lepiej od chłopców poradziły sobie na teście z języka polskiego i nieco lepiej na teście z języka angielskiego i języka niemieckiego. Natomiast arkusz z matematyki rozwiązały na tym samym poziomie, co ich koledzy.

Największe różnice między uczniami zamieszkującymi poszczególne lokalizacje szkoły stwierdzono w przypadku arkusza z języka angielskiego. Uczniowie z miast powyżej 100 tys. mieszkańców osiągnęli średni wynik 76 proc., z miasta od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców – 69 proc., z miasta do 20 tys. mieszkańców – 64 proc., a ze wsi – 61 proc.

Wyniki najwyższe, tj. od 90 proc. do 100 proc. uzyskało:
* język polski – 14 289 uczniów (3,0 proc.)
* matematyka – 87 603 uczniów (18,3 proc.)
* język angielski – 166 154 uczniów (35,3 proc.)
* język niemiecki – 1 129 uczniów (11,2 proc.).

9182 uczniów uzyskało wynik ze wszystkich egzaminów od 90 do 100 proc. punków możliwych do zdobycia. Gratulujemy!

CKE poinformowała też o wynikach 6150 uczniów – obywateli Ukrainy. W tej grupie średni wynika z języka polskiego wyniósł 22 proc., z matematyki – 34 proc., z języka angielskiego – 44 proc., a z języka rosyjskiego – 89 proc.

„Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem z języka polskiego, które sprawdzało umiejętność odbioru tekstu kultury, w szczególności wyszukiwania w tekście informacji wyrażonych wprost i pośrednio. Z matematyki uczniowie wykazali się umiejętnością wykonywania prostych rachunków pamięciowych na liczbach całkowitych w sytuacji praktycznej. Na egzaminie z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści rozwiązujący zadania z języka angielskiego oraz języka niemieckiego najlepiej poradzili sobie z zadaniem zamkniętym sprawdzającym znajomość funkcji językowych” – czytamy w analizie CKE.

Niestety część zadań sprawiła zdającym dużo większe problemy. „Egzamin wskazał również umiejętności, które ósmoklasiści opanowali słabiej. Z języka polskiego trudność sprawiło uczniom między innymi zadanie z zakresu kształcenia językowego sprawdzające umiejętność poprawnego używania znaków interpunkcyjnych (przecinka). Z matematyki trudne okazało się zadanie zamknięte, którego rozwiązanie wymagało umiejętności prawidłowej interpretacji zapisu wyrażenia algebraicznego. W przypadku języka angielskiego najtrudniejsze dla ósmoklasistów było zadanie otwarte sprawdzające znajomość środków językowych, natomiast uczniowie przystępujący do egzaminu z języka niemieckiego najniższe wyniki uzyskali za zadania otwarte sprawdzające znajomość środków językowych oraz rozumienie ze słuchu” – ocenili specjaliści CKE.

Pełna i szczegółowa analiza wyników tegorocznego egzaminu ósmoklasisty zostanie opublikowana w sprawozdaniu, które pojawi się na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 19 września br. CKE zachęca nauczycieli do zapoznania się z nią: „Informacja dotycząca słabszych stron uczniów bez wątpienia będzie dla nauczycieli cenną wskazówką na temat zagadnień, którym należy poświęcić więcej uwagi w pracy z kolejnym rocznikiem ósmoklasistów. Może temu służyć analiza wyników poszczególnych zadań dokonywana przez zespoły nauczycielskie danej grupy przedmiotów w każdej szkole”.

 

(PS, GN)