Znamy wyniki tegorocznej matury. Kto zakończył egzamin dojrzałości sukcesem?

Tegoroczny egzamin maturalny zakończył się sukcesem dla 78,2 proc. zdających. 15,5 proc. zdających będzie mogło egzamin poprawić w sierpniu br., niestety 6,3 proc. zdających oblało z więcej niż jednego przedmiotu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego. Do matury z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w terminie głównym w 2022 roku (tj. w maju) przystąpiło 268 257 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół II stopnia) oraz 34 absolwentów – obywateli Ukrainy.

Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2022 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego w części pisemnej z: języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego. Wszyscy absolwenci mieli również obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Każdy absolwent mógł również przystąpić do egzaminu dodatkowego z maksymalnie pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych.

Spośród 268 257 zdających 209 837 (tj. 78,2 proc.) zakończyło egzamin wynikiem pozytywnym. Prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego 23 sierpnia br. ma 41 587 osób (tj. 15,5 proc.). Dla 16 833 osób (6,3 proc.) matura zakończyła się porażką z więcej niż jednego przedmiotu (5 proc. nie zdało 2 egzaminy, a 1,3 proc. – 3 egzaminy).

Wśród absolwentów liceum maturę zdało 84 proc. abiturientów, 11,4 proc. ma prawo do poprawki, a 4,6 proc. nie zdało egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu.

Wśród absolwentów technikum maturę zdało 69,2 proc. abiturientów, 22 proc. ma prawo do poprawki, a 8,8 proc. nie zdało egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu.

Do egzaminu maturalnego przystąpiło też 386 absolwentów branżowej szkoły II stopnia. W tej grupie egzamin zdało zaledwie 20,5 proc. osób, a 33,6 proc. ma prawo do poprawki. Niestety aż 45,9 proc. zdających oblało z więcej niż jednego przedmiotu.

Absolwenci szkoły branżowej wypadli gorzej niż absolwenci – obywatele Ukrainy. W tej grupie egzamin zakończył się sukcesem dla 52,9 proc. zdających, a 41,2 proc. ma prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego. 5,9 proc. zdających oblało maturę z więcej niż jednego przedmiotu.

Na egzaminie z języka polskiego (poziom podstawowy) odsetek sukcesów wyniósł 95 proc. (przy medianie 54 proc.), na egzaminie z matematyki (pp) – 82 proc. (przy medianie 58 proc.), a na egzaminie z języka angielskiego (pp) – 94 proc. (przy medianie 86 proc.).

Odsetek sukcesów na egzaminie z języka białoruskiego wyniósł 99 proc., języka litewskiego – 100 proc., języka ukraińskiego – 98 proc., języka francuskiego – 98 proc., języka hiszpańskiego – 95 proc., języka niemieckiego – 86 proc., języka rosyjskiego – 89 proc., a języka włoskiego – 93 proc.

Mediana wyników z przedmiotów dodatkowych (poziom rozszerzony) niestety nie imponuje. Jeśli chodzi o biologię, to 38 proc., chemię – 30 proc., filozofię – 36 proc., fizykę – 32 proc., geografię – 38 proc., historię – 34 proc., historię muzyki – 32 proc., historię sztuki – 37 proc., informatykę – 34 proc., język kaszubski – 67 proc., język łaciński i kulturę antyczną – 37 proc., a wiedzę o społeczeństwie – 23 proc. (ten egzamin poszedł abiturientom najgorzej).

Z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów zwolniono, a tym samym przyznano najwyższy wynik, 1 259 laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych.

978 maturzystów ze wszystkich egzaminów obowiązkowych w części pisemnej uzyskało od 90 do 100 proc. punktów. 5017 osób ze wszystkich egzaminów dodatkowych w części pisemnej uzyskało od 90 do 100 proc. punktów. 95 osób ze wszystkich egzaminów, do których przystąpiły – zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych – w części pisemnej zdobyło od 90 do 100 proc. punktów.

W 2022 r. unieważniono 244 egzaminy. W 48 przypadkach potwierdzono wniesienie lub korzystanie podczas egzaminu z telefonu komórkowego, w 8 przypadkach mowa jest o niesamodzielnym rozwiązywaniu zadań, a w 1 przypadku doszło do zakłócania przebiegu egzaminu. Już po egzaminie w 78 przypadkach stwierdzono „naruszenie przepisów przeprowadzania” egzaminu, w 103 przypadkach egzaminator stwierdził niesamodzielność pracy, a 1 arkusz został zagubiony.

W tym roku w zadaniach sprawdzano stopień opanowania wymagań ogólnych i szczegółowych określonych w wymaganiach egzaminacyjnych z grudnia 2020 r., a nie w podstawie programowej. W arkuszu z matematyki na poziomie podstawowym zmniejszono liczbę zadań do rozwiązania (w porównaniu do lat 2015–2020), ale czas na rozwiązanie zadań był taki sam, jak w latach ubiegłych.

Zdający rozwiązywali zadania zamknięte oraz otwarte. W zadaniach otwartych maturzysta musiał samodzielnie sformułować odpowiedź, np. przedstawić własne stanowisko, tok rozumowania, obliczenia, kolejne kroki rozwiązania, wnioski. Jak podkreśliła CKE, w zadaniach otwartych nie było „klucza”, w który trzeba się „wstrzelić”, aby uzyskać punkty. Nie było bowiem jedynej poprawnej odpowiedzi. Każde poprawne rozwiązanie zadania, spełniające warunki określone w poleceniu, zostało ocenione na maksymalną liczbę punktów.

W tym roku po raz pierwszy absolwenci 4-letniego technikum (z lat 2006–2022) oraz absolwenci branżowej szkoły II stopnia (z 2022 r.), którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia jako absolwenci gimnazjum, nie mieli obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie
warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Zdający rozwiązali w tym roku zadania w ponad 1 719 600 arkuszach. Rozwiązania zadań otwartych zostały sprawdzone przez 22 832 wykwalifikowanych egzaminatorów, pracujących w 1 263 zespołach / 586 ośrodkach.

Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w terminie dodatkowym (w czerwcu) oraz w terminie poprawkowym (w sierpniu), zostaną opublikowane 9 września 2022 r.

(PS, GN)