ZNP i OSKKO domagają się większych uprawnień dla dyrektorów

Decyzje o wprowadzeniu nauczania hybrydowego powinni podejmować nie urzędnicy sanepidu, ale dyrektorzy szkół i placówek. Dyrektorzy są w stanie elastycznie organizować pracę szkół, w zależności od zagrożenia epidemicznego na danym terenie, a MEiN powinno im to umożliwić poprzez zmianę przepisów – uważa Związek Nauczycielstwa Polskiego i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty

ZNP i OSKKO przyjęły wspólne stanowisko „w sprawie możliwości wprowadzania hybrydowej edukacji przez dyrektorów szkół i placówek”

„Związek Nauczycielstwa Polskiego i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty występują o zmianę przepisów prawa w zakresie rozszerzenia autonomii dyrektora w kwestii przechodzenia szkół i placówek na hybrydowe nauczanie” – czytamy w stanowisku.

Zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, dyrektor może wprowadzić edukację hybrydową lub zdalną ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną i zagrożenie zdrowia uczniów. Jednak decyzję taką może podjąć jedynie za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

W praktyce, o wszystkim decyduje sanepid, co w tym roku szkolnym wywoływało w wielu miejscach w kraju ostre konflikty na linii dyrektorzy-sanepid. Dyrektorzy zarzucali inspektorom kierowanie się w swoich decyzjach nie dobrem uczniów, nauczycieli i rodziców, ale odgórnymi wytycznymi płynącymi z Ministerstwa Zdrowia i resortu edukacji.

„Zarówno Związek Nauczycielstwa Polskiego, jak i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, od początku domagały się zawarcia w przepisach prawa regulacji uprawniającej dyrektora do wprowadzenia hybrydowej edukacji, która pozwoli na elastyczną organizację pracy szkoły i placówki w okresie zagrożenia epidemicznego na terenie kraju, bez uzależnienia tej decyzji od opinii sanepidu” – podkreślono w stanowisku.

ZNP i OSKKO widzą duże zalety w przyznaniu dyrektorom prawa do decydowania o edukacji hybrydowej. „Możliwość podejmowania decyzji o zawieszeniu zajęć i wprowadzeniu przez dyrektora hybrydowej nauki będzie miała charakter prewencyjny i pozwoli na zamienną pracę klas i oddziałów (stacjonarną i zdalną), co bez wątpienia zmniejszy liczbę uczniów na korytarzach, w toaletach, stołówkach, świetlicach oraz przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na terenie szkoły (placówki)” – czytamy dokumencie .

„Naszym zdaniem dyrektor, odpowiadający za funkcjonowanie szkoły (placówki) w każdym aspekcie jej działalności, legitymuje się odpowiednią wiedzą i doświadczeniem umożliwiającym podjęcie decyzji w przedstawionej sprawie. Zwracamy się o pilne podjęcie prac nad zmianą przepisów prawa” – zaapelowali prezes ZNP Sławomir Broniarz oraz prezes OSKKO Ewa Halska.

(PS, GN)