ZNP upomina się o bony na laptopy dla nauczycieli wychowania przedszkolnego

„Po raz kolejny interweniujemy w Ministerstwie Cyfryzacji ws. bonu na laptop i ograniczenia wsparcia jedynie dla nauczycieli klas IV-VIII. Wykluczenie to ma w naszej ocenie charakter dyskryminujący” – podkreśla ZNP w piśmie do Ministerstwa Cyfryzacji. Pismo publikujemy w całości.

„Niezrozumienie budzi fakt odroczenia terminu wydania bonów lub zupełny ich brak tak jak w przypadku nauczycieli wychowania przedszkolnego – czytamy m.in. w liście do Ministra Cyfryzacji. „Są to grupy, które w codziennej pracy wykorzystują swój prywatny sprzęt do przygotowania pomocy dydaktycznych, urozmaicania zajęć przedszkolnych i szkolnych a także do komunikacji z rodzicami. Już w przedszkolach prowadzone są zajęcia z elementami robotyki, kodowania oraz zajęcia, podczas których wykorzystywany jest sprzęt komputerowy”.

LIST ZNP

Sz. Pan Janusz Cieszyński

Minister Cyfryzacji

Szanowni Państwo,

we wrześniu uczniowie i uczennice klas czwartych otrzymali laptopy, które są sfinansowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy (tj. prefinansowane ze środków krajowych w ramach PFR). Brakuje jednak planu włączenia tych urządzeń do procesu edukacyjnego (o który wielokrotnie apelowaliśmy), pomysłu na zmianę metod dydaktycznych a co najważniejsze infrastruktura w większości szkół nie pozwala na ich podłączenie do sieci wi-fi czy nawet do prądu (deklaracja 92 % badanych szkół zgodnie z badaniem Centrum Cyfrowy Dialog). Jak wynika z tego samego badania tylko 8% nauczycieli ocenia szkolną sieć Wi-Fi „jako niezawodną i pozwalającą na bezproblemowe wykonywanie zadań online” a w 50% szkół realne wartości przesyłowe (upload i download) wynoszą poniżej 100 Mbps. Ponadto 48% nauczycieli wskazuje, że praca online na pięciu urządzeniach jest możliwa w co najwyżej połowie sal lekcyjnych.

Jak widać w przytoczonych danych sieć komputerowa wymaga szybkiego unowocześnienia i ciągłego monitorowania w zakresie potrzeb użytkowników. W obliczu zakupu laptopów nie tylko dla uczniów jak i nauczycieli musi ona odpowiadać na ich potrzeby, tak aby zakupiony sprzęt został w pełni wykorzystany na potrzeby edukacyjne. Zgodnie z dokumentami programowymi krajowy plan odbudowy powinien skupiać swoje działania m.in. na polityce na rzecz następnego pokolenia w tym edukacji i umiejętnościach.

W kontekście programu Laptop dla czwartoklasisty nie można zapomnieć nie tylko o potrzebie wypracowania planu ich wykorzystania w procesie edukacyjnym, ale też zasad ich przynoszenia do szkoły. Jak wskazują eksperci proces ten mógłby odbywać się rotacyjnie, tak wspierać pracę grupową wśród uczniów. Ważne jest też dbanie o cyberbezpieczeństwo uczniów i higienę pracy cyfrowej. Według raportu Eukids online 2020 polskie dzieci najczęściej, w porównaniu z innymi krajami europejskimi, wskazują, że spotkały się online z mową nienawiści (48%). W celu zapobiegania tym niekorzystnym zjawiskom działania w tym zakresie powinny zostać wypracowane wspólnie z nauczycielami i ekspertami. Laptopy powinny być też zostać wyposażone w dostępne programy i platformy edukacyjne, tak aby w pełni wykorzystać publiczne zasoby.

Transformacja cyfrowa edukacji to proces daleko bardziej złożony i odzwierciedlony we wskaźniku nasycenia sprzętem komputerowym.

W nawiązaniu do treści rozporządzenia z dnia 28.09.2023 r. w sprawie określenia grup nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uprawnionych do otrzymania wsparcia sfinansowanego ze środków publicznych (Dz.U. poz. 2071), po raz kolejny zwracamy się z pytaniem o powody wykluczenia na tym etapie z otrzymania bonów na laptopy nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli klas I-III i szkół ponadpodstawowych.

Niezrozumienie budzi fakt odroczenia terminu wydania bonów lub zupełny ich brak tak jak w przypadku nauczycieli wychowania przedszkolnego. Są to grupy, które w codziennej pracy wykorzystują swój prywatny sprzęt do przygotowania pomocy dydaktycznych, urozmaicania zajęć przedszkolnych i szkolnych a także do komunikacji z rodzicami. Już w przedszkolach prowadzone są zajęcia z elementami robotyki, kodowania oraz zajęcia, podczas których wykorzystywany jest  sprzęt komputerowy. Wykluczenie to ma w naszej ocenie charakter dyskryminujący.

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

Do wiadomości:

Pan Grzegorz Puda, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej

(GN)

ZNP interweniuje ws. laptopów dla nauczycieli. Wniosek do Ministra Cyfryzacji

ZNP zaprasza nauczycieli na webinarium. Temat: Bon na laptop dla nauczycieli i nauczycielek