ZNP interweniuje ws. laptopów dla nauczycieli. Wniosek do Ministra Cyfryzacji

Związek Nauczycielstwa Polskiego upomina się o bony na laptopy dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, szkół artystycznych oraz szkół ponadpodstawowych. Ich wykluczenie jest bezzasadne. ZNP wystąpił do Ministra Cyfryzacji z interwencją i wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na 7 pytań. Pismo publikujemy w całości.

„Wydane przez Ministra Cyfryzacji rozporządzenie z 28.09.2023 r. ws. określenia grup nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uprawnionych do otrzymania wsparcia sfinansowanego ze środków publicznych nie realizuje zakresu delegacji ustawowej określonej w art. 2 ust. 2 u.w.r.k.c., gdyż w sposób sprzeczny z ustawą nie wskazuje nauczycieli klas I-III szkół podstawowych i szkół artystycznych oraz nauczycieli szkół ponadpodstawowych jako grup nauczycieli uprawnionych do wsparcia, a tym samym nie określa kolejności wsparcia dla tych nauczycieli” – podkreśla ZNP.

 LIST ZNP

Warszawa, 2.10.2023 r.

Szanowny Pan Janusz Cieszyński

Minister Cyfryzacji

Związek Nauczycielstwa Polskiego w nawiązaniu do treści rozporządzenia z dnia 28.09.2023 r. w sprawie określenia grup nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uprawnionych do otrzymania wsparcia sfinansowanego ze środków publicznych (Dz.U. poz. 2071) występuje do Ministra Cyfryzacji o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. dlaczego w treści ww. rozporządzenia nie zostali ujęci nauczyciele klas I-III szkół podstawowych i szkół podstawowych artystycznych?
 2. dlaczego w treści ww. rozporządzenia nie zostali ujęci nauczyciele szkół ponadpodstawowych?
 3. jakie było uzasadnienie dla wykluczenia ww. grup nauczycieli z procedury wsparcia?
 4. czy i kiedy nauczyciele klas I-III szkół podstawowych i szkół podstawowych artystycznych, a także nauczyciele szkół ponadpodstawowych zostaną ujęci w treści ww. rozporządzenia?
 5. (gdy odpowiedź na pytanie 4 jest twierdząca) w jakiej kolejności i w jakich terminach ww. nauczyciele uzyskają wsparcie?
 6. (gdy odpowiedź na pytanie 4 jest twierdząca) czy wsparcie będzie nadal realizowane w latach 2024-25 skoro z KPO wynika, że cel w postaci zapewnienia komputerów przenośnych dla nauczycieli ma zostać zrealizowany w III kwartale 2023 r.?
 7. (gdy odpowiedź na pytanie 4 i 6 jest twierdząca) jeżeli wsparcie będzie nadal realizowane w latach 2024-25, to czy warunek pozostawania nauczyciela w stosunku pracy na dzień 30.09.2023 r. będzie nadal aktualny?

Uzasadnienie 

 1. Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7.07.2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli(Dz.U. poz. 1369) – dalej u.w.r.k.c., wsparcie sfinansowane ze środków publicznych w celu wspierania rozwoju kompetencji cyfrowych przysługuje nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym, pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. m.in. w:
 • publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych,
 • publicznych i niepublicznych szkołach ponadpodstawowych.

Tymczasem z treści § 2 ust. 1 rozporządzenia z dnia 28.09.2023 r. zostali wykluczeni:

 • nauczyciele klas I-III szkół podstawowych i szkół artystycznych,
 • nauczyciele szkół ponadpodstawowych.

Wydane przez Ministra Cyfryzacji rozporządzenie z dnia 28.09.2023 r. nie realizuje zakresu delegacji ustawowej określonej w art. 2 ust. 2 u.w.r.k.c., gdyż w sposób sprzeczny z ustawą nie wskazuje nauczycieli klas I-III szkół podstawowych i szkół artystycznych, oraz nauczycieli szkół ponadpodstawowych jako grup nauczycieli uprawnionych do wsparcia, a tym samym nie określa kolejności wsparcia dla tych nauczycieli.

Zauważyć należy, że w treści art. 2 ust. 1 pkt 2 u.w.r.k.c. nie ograniczono wsparcia jedynie dla nauczycieli klas IV-VIII, a tym samym nie było podstawy prawnej do dokonania w treści rozporządzenia ograniczenia grup nauczycieli uprawnionych do wsparcia.

W związku z tym zasadne są pytania dotyczące uzasadnienia wykluczenia nauczycieli klas I-III szkół podstawowych i szkół artystycznych, oraz nauczycieli szkół ponadpodstawowych z procedury wsparcia.

 1. Realizacja wsparcia z art. 2 ust. 1 pkt 2 u.w.r.k.c., wynikającego z Krajowego Planu Odbudowy, zgodnie z którym nauczyciele wyposażani są w technologię mobilną – przenośne komputery (C2.1.2. Wyrównanie poziomu wyposażenia szkół w przenośne urządzenia multimedialne – inwestycje związane ze spełnieniem minimalnych standardów sprzętowych), ma nastąpić w III kwartale 2023 r.

W związku z tym zasadna jest wątpliwość czy procedura wsparcia będzie nadal realizowana w latach 2024-25 skoro z KPO wynika, że cel w postaci zapewnienia komputerów przenośnych dla nauczycieli ma zostać zrealizowany w III kwartale 2023 r. W tym kontekście wątpliwość dotyczy zapewnienia w KPO środków finansowych na finansowanie zadania C2.1.2 w latach 2024-25.

Tym samym należy także rozstrzygnąć wątpliwość czy w sytuacji ewentualnego realizowania wsparcia w latach 2024-25 warunek pozostawania nauczyciela w stosunku pracy na dzień 30.09.2023 r. będzie nadal aktualny.

Z poważaniem,

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

Do wiadomości:

 1. Przemysław Czarnek– Minister Edukacji i Nauki
 2. Grzegorz Puda– Minister Funduszy i Polityki Regionalnej
 3. Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

(GN)

Źródło: https://znp.edu.pl/znp-interweniuje-ws-laptopow-dla-nauczycieli-wniosek-znp-do-ministra-cyfryzacji/

Kiedy nauczyciele zrealizują bony na laptop? Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało rozporządzenie