ZNP: Od 1 września łatwiej postawić nauczyciela przed komisją dyscyplinarną

Decyzją Sejmu od 1 września 2019 r. zostały zaostrzone przepisy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. W wielu przypadkach dyrektor będzie musiał zawiesić nauczyciela w pełnieniu obowiązków – ostrzega ZNP

Związek przypomniał, że zgodnie z nowelizacją Karty Nauczyciela z 13 czerwca 2019 r. wprowadzono nowe regulacje dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. O zmianach w procedurze dyscyplinarnej ostrzegaliśmy na łamach „Głosu”.

Zmiany w Karcie. Spóźnisz się do pracy? Czeka cię postępowanie

Do 31 sierpnia br., zgodnie z art. 75 ust. 2 KN, za uchybienia przeciwko porządkowi pracy określone w art. 108 Kodeksu pracy nauczyciel mógł otrzymać którąś z kar porządkowych – upomnienia, nagany lub karę finansową. Chodziło tu o drobne wykroczenia przeciwko organizacji pracy, przepisom bezpieczeństwa i higieny, przepisom przeciwpożarowym itp. We wspomnianym artykule Kodeksu pracy wymienione są też przypadki spóźnień i usprawiedliwień spóźnień – bo to właśnie takie wykroczenia najczęściej są karane z art. 108. Od nowego roku szkolnego kar porządkowych nie będzie można wymierzyć „za popełnienie czynu naruszającego prawa i dobro dziecka”. Dyrektor w takim przypadku będzie miał obowiązek w ciągu 3 dni roboczych zawiadomić o wszystkim rzecznika dyscyplinarnego. Ze wszystkimi tego konsekwencjami – postępowaniem dyscyplinarnym i grożącymi nauczycielami karami. Wszystko to za drobne wykroczenie, jak np. spóźnienie do pracy.

Nowelizacja KN odebrała też rzecznikowi prawo do umorzenia postępowania w przypadku „uchybienia porządkowi pracy” na podstawie art. 108 Kp. (do 31 sierpnia br. rzecznik mógł to zrobić na podstawie art. 85 ust. 4 KN). W tej chwili rzecznik musi takie drobne przewinienie przedstawić komisji dyscyplinarnej, a komisja straciła prawo do odmowy wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. Komisje straciły też prawo do umorzenia postępowania dyscyplinarnego w drobnych przewinieniach, jeśli naruszyły one „dobro dziecko”. Czyli komisja musi w tej chwili wydać jakieś orzeczenie.

„Jeżeli czyn narusza prawa i dobro dziecka postępowanie dyscyplinarne może być wszczęte także po upływie trzech miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o popełnieniu godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom (art. 85o ust. 7 Karty Nauczyciela)” – przypomniał ZNP. Natomiast na podstawie art. 85t ust. 2 Karty Nauczyciela dyrektor szkoły zawiesza w pełnieniu obowiązków nauczyciela, a organ prowadzący szkołę – nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły, jeżeli wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy czynu naruszającego prawa i dobro dziecka.

(PS, GN)