1500 zł dopłaty na komputer dla dziecka z rolniczej rodziny? ARMiR przyjmuje wnioski, ale kryteria są surowe

Do 30 grudnia można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką. Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę – informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

ARMiR uruchomiła pomoc w związku  z pandemią koronawirusa. W komunikacie podkreśla, że wysokość dotacji wynosząca maksymalnie 1500 zł przeznaczona jest na całą rodzinę – nie na jedno dziecko.

A jak wyglądają inne kryteria, które rolnicy muszą spełnić, by otrzymać pieniądze? Pomoc 1500 zł będzie przysługiwała rodzinie:

>>w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021;

>>w której co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;

>>w której co najmniej jednemu z rodziców/opiekunów został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

>>w której łączny dochód uzyskany przez rodziców/opiekunów w 2019 r., podzielony na rodziców/opiekunów i dzieci w wieku do 18 lat nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;

>> która nie otrzymała w ostatnich trzech latach poprzedzających dzień złożenia przedmiotowego wniosku, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

W ramach programu można zakupić nowy komputer dla dziecka lub też finansować wcześniej nabyte urządzenie. Świadczeniami jest bowiem objęty także sprzęt zakupiony w terminie od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. Rodzic lub opiekun musi dostarczyć fakturę potwierdzającą dokonanie zakup takiego sprzętu do 15 kwietnia 2021 r., do biura powiatowego Agencji, którego kierownik wydał decyzję o przyznaniu pomocy.

W celu zdobycia środków należy złożyć wniosek, którego wzór znajduje się na stronach ARMiR. Dotacja wypłacana jest jednemu z rodziców lub opiekunów na jego wniosek o przyznanie pomocy złożony do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

(JK, GN)

Kto odpowiada za problemy ze zdalną edukacją? Według Czarnka to m.in. samorządy, nauczyciele, dyrektorzy, a nawet Donald Tusk

Raport UNICEF: 2,2 miliarda dzieci i młodzieży nie ma w domu dostępu do internetu. “To cyfrowa przepaść”