Apel ZNP do Prezydenta o weto. „Ustawa lex Czarnek 2.0 jest szkodliwa i doprowadzi do zmiany polskiego systemu oświaty”

Jako największy oświatowy związek zawodowy zrzeszający nauczycieli, pracowników oświaty oraz nauczycieli akademickich i pracowników szkół wyższych apelujemy o zawetowanie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. ustawy lex Czarnek 2.0. – pisze prezes ZNP Sławomir Broniarz w apelu do prezydenta RP Andrzeja Dudy o zawetowanie lex Czarnek. Apel publikujemy w całości.

Warszawa, 2 grudnia 2022 r.

Szanowny Pan
Andrzej Duda
Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej

Jako największy oświatowy związek zawodowy zrzeszający nauczycieli, pracowników oświaty oraz nauczycieli akademickich i pracowników szkół wyższych apelujemy o zawetowanie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. ustawy lex Czarnek 2.0.

Zwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą o skorzystanie z prerogatywy określonej w Konstytucji, tj. prawa weta względem przedmiotowej ustawy, ponieważ w opinii ZNP i wielu środowisk edukacyjnych, ustawa lex Czarnek 2.0 jest szkodliwa i po wejściu w życie doprowadzi do:

1) zmiany ustroju polskiego systemu oświaty i przywrócenie centralnego zarządzania oświatą (powrót do rozwiązań przed przekazaniem prowadzenia oświaty samorządowi terytorialnemu), a także stopniowego pozbawiania szkół autonomii;

2) zatrudniania w publicznych przedszkolach osób niebędących nauczycielami do prowadzenia wszystkich zajęć, a nie jak dotychczas wyłącznie zajęć rozwijających zainteresowania, a tym samym do likwidacji Karty Nauczyciela w tych placówkach i zatrudniania na podstawie Kodeksu pracy;

3) zawieszania nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa uczniów (wniosek złożony w tej sprawie przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest wiążący dla organu prowadzącego szkołę) – proponowany zapis budzi poważne zastrzeżenia odnośnie rzeczywistych intencji projektodawcy; podobne wątpliwości rodzą się w kontekście zmiany dotyczącej dokonywania oceny pracy dyrektora – ostateczna decyzja w sprawie ustalenia jego oceny pracy należy do nadzoru pedagogicznego;

4) urzędowej kontroli działalności stowarzyszeń i innych organizacji, a także sformalizowania procedur, co spowoduje nie tylko ograniczenie wspierania systemu oświaty przez te podmioty – w praktyce negatywna opinia kuratora oświaty oznacza zakaz prowadzenia działalności w szkole przez daną organizację, nawet w sytuacji gdy program zajęć zostanie pozytywnie zaopiniowany przez radę szkoły i radę rodziców; opinia rady szkoły i rady rodziców stanie się opinią bezskuteczną i bezprzedmiotową, co stanowi ograniczenie dotychczasowych kompetencji tych organów.

Szanowny Panie Prezydencie,

w marcu br., uzasadniając zawetowanie lex Czarnek mówił Pan, że „Uznajmy sprawę za zakończoną. Nie są nam teraz potrzebne kolejne spory”. Dzisiaj ta przesłanka nadal występuje. Wówczas – odmawiając podpisania ustawy z dnia 13 stycznia 2022 roku o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw – wykazał Pan szereg argumentów przeciwko proponowanym zapisom.

Te argumenty są także nadal aktualne. Jak m.in. argument Pana Prezydenta o „braku społecznej aprobaty” dla rozwiązań zawartych w lex Czarnek w czasie „wojny prowadzonej przez Federację Rosyjską w Ukrainie”: „Wobec tej wojny, Rzeczypospolita Polska potrzebuje spokoju, który omawiana regulacja podważa, m.in. aby w atmosferze konsensusu społecznego i politycznego wprowadzić w życie przepisy wzmacniające bezpieczeństwo naszej Ojczyzny. Sytuacja międzynarodowa wymaga także łagodzenia sporów w społecznościach lokalnych. Przed tymi wspólnotami stoją w obecnej sytuacji nadzwyczajne wyzwania związane z zapewnieniem wsparcia, także w obszarze edukacji dla dzieci i młodzieży ukraińskiej, które nie mogą jej realizować w swoim kraju”.

Wyrażamy przekonanie, że nie zmienił Pan zdania w tych kluczowych kwestiach oraz że nadal jest Pan zainteresowany tworzeniem dobrego prawa oświatowego, które będzie stwarzało korzystne warunki w szkołach i placówkach oświatowych oraz poprawiało jakość kształcenia. Dlatego ponownie apelujemy o zawetowanie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. ustawy lex Czarnek 2.0

Szanowny Panie Prezydencie,

nadal zbieramy podpisy pod petycją online do Pana Prezydenta o zawetowanie tzw. ustawy lex Czarnek 2.0. W chwili obecnej pod petycja podpisało się ponad 10 tysięcy osób. Podpisy przekażemy w najbliższym czasie. Petycja znajduje się pod adresem:

„Lex Czarnek 2.0” – Petycja do Prezydenta RP Andrzeja Dudy w sprawie weta. – Petycjeonline.com

Z poważaniem,

Sławomir Broniarz

Prezes ZNP

Ankieta Głosu. Zapraszamy do głosowania:

Nauczycielu, czy wejście w życie ustawy lex Czarnek 2.0 wpłynie negatywnie na warunki wykonywania Twojej pracy, np. realizację zajęć i projektów?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Środowisko oświatowe apeluje do prezydenta o zawetowanie lex Czarnek 2.0

Sejm ostatecznie przyjął lex Czarnek. Do zablokowania ustawy zabrakło zaledwie 2 głosów…

Senat chce odrzucenia lex Czarnek

Mirosław Kozik walczy z lex Czarnek 2.0. Swoją petycję ws. odrzucenia ustawy wręczył w czwartek minister pracy Marlenie Maląg