Będzie powszechny zakaz smartfonów w szkołach? Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad bezpieczeństwem uczniów w sieci

Ministerstwo Cyfryzacji zainaugurowało pracę Grupy Roboczej ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Internecie. Wśród omawianych zagrożeń znalazło się uzależnienie od telefonów z dostępem do sieci. Pojawiły się głosy, by uczynić szkoły strefą wolną od komórek. Na razie leży to jednak w gestii poszczególnych placówek, które regulują te kwestie w swoich statutach.

Kilka dni temu pisaliśmy w Głosie o projekcie Instytut Badań Edukacyjnych realizowanym pod hasłem „Jaką rolę smartfony odgrywają i powinny odgrywać w edukacji? Czy można w efektywny sposób wykorzystywać je na lekcjach?” Ma to być odpowiedź na toczącą się debatę na temat korzyści, barier i zagrożeń związanych z korzystaniem ze smartfonów w szkole.

Czy smarfony można wykorzystać na lekcjach? Nowy projekt Instytutu Badań Edukacyjnych

„Dziennik Gazeta Prawna” przepytał użytkowników Forum Oświatowego dla Nauczycieli i Dyrektorów na okoliczność zakazu używania komórek. Odpowiedziało ponad pół tysiąca osób.

66 proc. przyznało, że w ich szkołach istnieje już całkowity zakaz używania komórek. 27 proc. – że zakazu nie ma, ale… najprawdopodobniej wkrótce się pojawi bo zdecydowana większość nauczycieli i dyrektorów jest za jego wprowadzeniem. A 88,5 proc. – za ograniczeniami w korzystaniu z telefonów. Prawie 59 proc. nauczycieli uważa, że zakaz powinien dotyczyć jedynie uczniów. I tylko 16,7 proc. jest za tym, by solidarnie objął całą szkolną społeczność.

Według „Dziennika Gazety Prawnej” nauczyciele pisali w ankiecie, że „należy zakazać używania komórek, wówczas uczniowie będą zmuszeni komunikować się ze sobą. Znikną wtedy może problemy z brakiem umiejętności zawierania znajomości i akceptacji przez innych, a co za tym idzie – z poczuciem samotności, które często kończy się depresją”.

Być może kwestie te zostaną uregulowane na drodze ustawowej. Z inicjatywą utworzenia Grupy ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Internecie wystąpił Minister Cyfryzacji Marek Zagórski.

Grupa jest kontynuacją działań zapoczątkowanych podpisaniem 1 października br. Deklaracji Współpracy na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Sieci. Sygnatariuszami Deklaracji byli Minister Cyfryzacji, Minister Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Dziecka, przedstawiciele instytucji państwowych, mediów, portali internetowych i operatorów telekomunikacyjnych.

W pierwszym spotkaniu grupy, które odbyło się 23 stycznia br. wzięło udział kilkudziesięcioro ekspertów z instytucji, organizacji i firm zajmujących się nowymi technologiami oraz edukacją i ochroną dzieci.

Wyodrębniono też cztery zespoły merytoryczne, w których pracować będą członkowie Grupy.

Zadaniem zespołu prawnego (legislacyjnego) będzie m.in. wypracowanie rozwiązań eliminujących możliwości czerpania korzyści finansowych z cyberprzemocy i propagowania szkodliwych dla dzieci i młodzieży treści. Zespół organizacyjno-edukacyjny zajmie się m.in. działaniami na rzecz promowania wartościowych treści w internecie oraz propagowaniem rozwiązań technicznych sprzyjających bezpiecznemu korzystaniu przez dzieci i młodzież z internetu.

Osoby wchodzące w skład zespołu technicznego będą pracować m.in. nad usprawnieniami wymiany informacji pomiędzy dostawcami treści i usług świadczonych w internecie a podmiotami zaangażowanymi w przeciwdziałanie i zwalczanie nielegalnych treści w celu bezzwłocznego informowania o zagrożeniach oraz rozwijania skutecznych narzędzi reagowania na występujące zagrożenia w sieci.

Zadaniem zespołu „medialnego” będzie m.in. opracowanie rekomendacji i dobrych praktyk dla przedstawicieli mediów, dotyczących m.in. sposobu informowania o internetowych zagrożeniach dzieci i młodzieży.

Więcej można przeczytać tutaj.

(JK, GN)

Fot: gov.pl