CKE: Informacja dotycząca wymagań na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym od 2025 roku

Na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym od 2025 roku sprawdzane będą wymagania określone w uszczuplonych podstawach programowych. Wyjątkiem jest egzamin z WOS-u, który będzie miał inne wymagania w 2025 r., a inne w 2026 r.  Ten uszczuplony zakres wymagań dotyczy także zdających, którzy przystąpią do egzaminu maturalnego ponownie, aby np. podwyższyć wynik egzaminu z danego przedmiotu lub zdać egzamin z przedmiotu wcześniej niezdanego – poinformowało w specjalnym komunikacie CKE.

Dyrektor CKE Marcin Smolik poinformował  opanowanie jakich wiadomości i umiejętności będzie sprawdzane w zadaniach egzaminacyjnych na maturze  i egzaminie ósmoklasisty począwszy od roku szkolnego 2024/2025.

>> W przypadku arkuszy egzaminu ósmoklasisty sprawdzany będzie poziom opanowania wymagań ogólnych i szczegółowych określonych w załączniku nr 1 (SP) do rozporządzenia Ministra Edukacji, podpisanego przez Panią Minister Barbarę Nowacką 28 czerwca br.

>> W przypadku arkuszy egzaminu maturalnego w Formule 2023 sprawdzany będzie poziom opanowania wymagań ogólnych i szczegółowych określonych w załączniku nr 1 (LO i T) do rozporządzenia Ministra Edukacji, podpisanego przez panią minister Barbarę Nowacką 28 czerwca br.

Wyjątkiem od powyższej zasady będzie egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym, który:

1) w roku szkolnym 2024/2025 będzie przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w załączniku nr 3 (H i WOS w LO i T) do ww. rozporządzenia

2) od roku szkolnego 2025/2026 będzie przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w załączniku nr 1 (LO i T) do ww. rozporządzenia.

„Powyższy zakres dotyczy wszystkich zdających, również tych, którzy przystępowali już do egzaminu maturalnego w Formule 2023 w roku 2023 lub 2024, a w roku 2025 lub w latach kolejnych będą przystępowali do niego ponownie, aby np. podwyższyć wynik egzaminu z danego przedmiotu lub zdać egzamin z przedmiotu wcześniej niezdanego” – podano w komunikacie.

W przypadku arkuszy egzaminu maturalnego w Formule 2015 (dla absolwentów 3-letniego liceum ogólnokształcącego do roku 2027 włącznie, absolwentów 4-letniego technikum do roku 2028 włącznie oraz dla absolwentów branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum do roku 2029 włącznie) sprawdzany będzie poziom opanowania wymagań ogólnych i szczegółowych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. poz. 977, z późn. zm.).

Jak podał Smolik informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2024/2025 i informatory o egzaminie maturalnym w Formule 2023 od roku szkolnego 2024/2025 zostaną opublikowane na stronie internetowej CKE do 1 września br., zgodnie z § 59f procedowanego rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminu maturalnego.

W tym, tygodniu CKE ma przedstawić najważniejsze zmiany, które zostaną wprowadzone w egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym  Formule 2023, w tym projekt listy zadań jawnych na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w 2025 r.

(GN)

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowy tekst jednolity ustawy Karta Nauczyciela oraz rozporządzenia MEN zmieniające podstawy programowe

Minister Nowacka podpisała rozporządzenia ws. uszczuplonych podstaw programowych