CKE udostępniła m.in. harmonogram matury w 2023 r. Egzamin z języka obcego przed egzaminem z matematyki

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała m.in. informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 i Formule 2015 oraz harmonogram egzaminu maturalnego w 2023 r. W przyszłym roku absolwenci tradycyjnie rozpoczną maturę testem z języka polskiego, następnego dnia natomiast rozwiążą arkusz z języka obcego. Egzamin z matematyki czeka ich dopiero po weekendzie

CKE udostępniła na swojej stronie internetowej materiały niezbędne uczniom i nauczycielom do przygotowania się do nowej formuły egzaminu maturalnego, który – jak zapowiedział dr Marcin Smolik, dyrektor CKE – ma być trudniejszy od tego, z czym absolwenci mieli do czynienia w poprzednich latach.

Dyrektor CKE: W przyszłym roku matura będzie trudniejsza

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w Formule 2023 i Formule 2015 to obszerny, 161-stronnicowy dokument zawierający techniczne szczegóły dotyczące organizacji przyszłorocznej matury – m.in. wzory arkuszy, płyt CD, sposób postępowania z materiałami wykorzystywanymi podczas egzaminu, zasady działania systemu informatycznego obsługującego egzaminy.

W przyszłym roku egzamin maturalny zostanie przeprowadzony w dwóch formułach:
* w Formule 2023 – dla absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego oraz szkoły artystycznej realizującej program 4-letniego LO; dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, z wyjątkiem absolwentów, którzy po raz pierwszy przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości; dla osób, które ukończyły szkołę za granicą, ale szkoła, którą ukończyli, nie uprawnia ich do podjęcia studiów wyższych w Polsce i przystępują do egzaminu maturalnego po raz pierwszy
* w Formule 2015 – dla absolwentów 4-letniego technikum oraz branżowej szkoły II stopnia, dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, którzy po raz pierwszy przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości i absolwentów wszystkich pozostałych typów szkół z lat 2005–2022.

W 2023 r. egzamin maturalny w Formule 2023 zostanie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku do rozporządzenia MEiN z dnia 10 czerwca 2022 r. Egzamin ma składać się z części pisemnej oraz ustnej.

Absolwent będzie musiał obowiązkowo przystąpić:
1) w części ustnej do egzaminów z przedmiotów:
a) język polski
b) język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego
c) język mniejszości narodowej, jeżeli jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania danej mniejszości narodowej; uczeń/absolwent szkoły lub oddziału z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej nie może wybrać języka danej mniejszości narodowej na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego
2) w części pisemnej z następujących przedmiotów:
a) język polski
b) matematyka
c) język obcy nowożytny
d) język mniejszości narodowej, jeżeli jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania danej mniejszości narodowej; uczeń/absolwent szkoły lub oddziału z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej nie może wybrać języka danej mniejszości narodowej na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego.

Aby w 2023 r. uzyskać świadectwo dojrzałości, absolwent będzie musiał przystąpić również do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Absolwent będzie też mógł przystąpić do egzaminu z kolejnych 5 przedmiotów dodatkowych.

Na rozwiązanie arkusza z języka polskiego absolwenci otrzymają 240 minut (poziom podstawowy) i 210 minut (poziom rozszerzony, z matematyki – 180 minut (zarówno na poziom podstawowy jak i rozszerzony), a z języka obcego – 120 minut (poziom podstawowy) lub 150 minut (poziom rozszerzony).

Przyszłoroczny egzamin maturalny rozpocznie się w czwartek 4 maja o godz. 9.00 tradycyjnie już testem z języka polskiego. Następnego dnia, tj. w piątek 5 maja, zaplanowano rano test z języka angielskiego, a po południu testy z języka francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.

Egzamin z matematyki odbędzie się dopiero jako trzeci w kolejności, w poniedziałek 8 maja o godz. 9.00.

W dniach 10-23 maja przewidziano część ustną egzaminu maturalnego.

Matura w terminie dodatkowym rozpocznie się 1 czerwca (5-7 czerwca – część ustna).

Termin poprawkowy matury wyznaczono na 22 sierpnia.

CKE ujawniła też harmonogram egzaminu ósmoklasisty, który rozpocznie się we wtorek 23 maja 2023 r. egzaminem z języka polskiego. Następnego dnia, tj. 24 maja 2023 r. zaplanowano test z matematyki, a 25 maja – z języka obcego.

CKE udostępniła ponadto:
* komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający,
* komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2023 r.,
* formularze przydatne dla zdających.

Wszystkie materiały udostępnione przez CKE można znaleźć TUTAJ.

(PS, GN)