Czarnek będzie miał medal

„Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” – taką nazwę ma nosić medal, który minister edukacji będzie wręczał wybranym przez siebie naukowcom oraz osobom zasłużonym dla nauki. Koszt przedsięwzięcia to 40 tys. zł rocznie

Jak zakłada projekt rozporządzenia w tej sprawie, wniosek o nadanie medalu trzeba będzie składać na specjalnym formularzu, a jego merytoryczną zawartość oceni specjalny, ministerialny zespół doradczy. Medal będzie wręczany co do zasady z okazji Dnia Nauki Polskiej, ale szef MEiN może odstąpić od tej zasady, jeśli uzna, że tak należy zrobić.

Osoby wyróżnione otrzymają medal złoty, srebrny lub brązowy. Złoty medal – jak zakłada projekt rozporządzenia – należy nosić na szyi, a srebrny i brązowy – „na lewej stronie piersi, bezpośrednio po orderach i odznaczeniach państwowych”.

KRASP upomina się o kobiety w prezydenckiej radzie ds. szkolnictwa wyższego

Medal ma być wręczany „za szczególne zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej lub organizacyjnej”.

„Co do zasady odznaka Medalu będzie wręczana podmiotowi, któremu nadano Medal – jeżeli podmiotem tym będzie osoba fizyczna albo osobie reprezentującej podmiot – jeżeli podmiotem tym będzie osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej” – czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia.

Odznaka Medalu ma posiadać kształt gwiazdy o nieregularnych ramionach opartej na osi Y. „Na awersie, w centrum Medalu znajduje się okrągłe pole, na którym jest ulokowany wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Dookoła pola z wizerunkiem orła widnieje w górnej części napis: „Sapientia et Veritas”, sporządzony majuskułami, fontem Bona Nova, natomiast w dolnej części – splecione liście laurowe. Na rewersie, centralnym elementem zlokalizowanym na okrągłym polu jest kopernikański model Układu Słonecznego, zaczerpnięty z dzieła „De revolutionibus orbium coelestium”. Okrągłe pole Medalu otaczają stylizowane promienie słoneczne, barwione obustronnie niebieską emalią w kolorze Pantone Reflex Blue C” – czytamy w opisie medalu.

Jak planuje MEiN, minister edukacji ma nadawać rocznie do 175 medali, w tym 25 medali złotych, 50 medali srebrnych i 100 medali brązowych. To oznacza koszt 40 tys. zł rocznie.

MEiN chce podnieść minimalne wynagrodzenie zasadnicze profesora o 12,5 proc. Jest projekt rozporządzenia

(PS, GN)