„Edukacja jest najważniejsza”. ZNP przypomina rekomendacje i postulaty uczestników oraz uczestniczek Miasteczka edukacyjnego

ZNP przypomniał na swojej stronie internetowej rekomendacje i postulaty wypracowane w Miasteczku edukacyjnym. „Publikujemy konkretne rozwiązania poprawiające sytuację dzieci, wychowanków, uczniów, studentów, nauczycieli oraz pracowników edukacji – podkreślono. Rekomendacje powinny stać się przedmiotem analizy nowej większościowej koalicji, która chce tworzyć rząd i wskaże wkrótce nazwisko nowego ministra edukacji.

To rekomendacje i postulaty uczestników i uczestniczek Miasteczka edukacyjnego, które z inicjatywy ZNP działało od 8 do 14 października 2022 roku w Warszawie pod hasłem „Edukacja jest najważniejsza”.

Zostały one zaprezentowane 15 października 2022 r. podczas pikiety ZNP odbywającej się przed gmachem ministerstwa edukacji oraz przekazane ministrowi edukacji i premierowi.

W Miasteczku edukacyjnym ZNP odbywały się debaty i dyskusje na temat przyszłości edukacji oraz aktualnych problemów i wyzwań polskiej szkoły szeroko rozumianej – od przedszkola po uczelnie wyższe.

Debaty w miasteczku toczyły się wokół ośmiu tematów:

>> Młodzi nauczyciele

>> Podstawa programowa i treści nauczania

>> Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i edukacja włączająca

>> Czas pracy i warunki pracy nauczycieli

>> Rodzice i organizacje pozarządowe w edukacji

>> Nauka i szkolnictwo wyższe

>> Pracownicy administracji i obsługi

>> Finansowanie oświaty i wynagrodzenia

Rekomendacje zostały przyjęte przez Prezydium ZG ZNP 7 listopada 2022 r. Uchwała Prezydium ZG ZNP znajduje się tutaj, a załącznik do niej tutaj

Rekomendacje zostały opublikowane w formie broszury a także wydane w Głosie Nauczycielskim nr 46 z 16 listopada 2022 r. jako specjalna wkładka do wywieszenia na tablicy szkolnej.

Ankieta Głos. Zapraszamy do udziału w głosowaniu

Szkoła po Czarnku i PiS. Jakie są najpilniejsze zadania dla nowego rządu w sferze edukacji? (można wybrać od 1 do 3 odpowiedzi)

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

 

Rekomendacje ogólne Miasteczka Edukacyjnego:

Edukacja na miarę XXI, a nie XIX wieku

„Odchudzenie” podstawy programowej, indywidualizacja kształcenia w klasach do 20 uczniów, darmowe podręczniki na wszystkich etapach edukacyjnych, kształcenie kompetencji kluczowych, wsparcie specjalistów – psychologów i pedagogów, lekkie tornistry dla uczniów.

Edukacja dobrze i racjonalnie finansowana

Wzrost i urealnienie nakładów budżetowych na edukację od przedszkoli po uczelnie wyższe, prawne zagwarantowanie procentowego udziału wydatków na oświatę w stosunku do PKB na poziomie nie niższym niż 3 proc., realna poprawa sytuacji materialnej nauczycieli poprzez powiazanie systemu wynagradzania nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce narodowej, finansowanie wynagrodzenia nauczycieli z budżetu państwa, wzrost wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami.

Edukacja ukierunkowana na kluczowe kompetencje, a nie szczegółowe wiadomości

Kształcenie kompetencji kluczowych, w tym pracy zespołowej, krytycznego i twórczego myślenia, umiejętności rozwiązywania problemów; ograniczenie tradycyjnych metod nauczania na rzecz sposobów pracy, które autentycznie angażują młodych ludzi – takich, które budzą pasje, zachęcają do stawiania pytań, badania i robienia rzeczy ważnych dla siebie i pożytecznych dla świata; mądre korzystanie z nowych mediów i technologii.

Edukacja z profesjonalną i dowartościowaną kadrą

Dowartościowanie i docenienie kadry nauczycielskiej oraz pracowników edukacji, systemowe wspieranie rozwoju profesjonalnego, wprowadzenie radykalnej podwyżki nauczycielskich płac oraz mechanizmu gwarantującego ich regularny wzrost, mniej biurokracji, wyposażenie miejsc pracy nauczycieli, poprawa warunków pracy, modyfikacja systemu oceny pracy nauczycieli.

Edukacja oparta na autonomii i samodzielności szkół, a nie centralnie sterowana

Samodzielność szkoły zamiast centralnego sterowania, więcej decyzji w rękach dyrekcji, nauczycieli i nauczycielek; budowanie takich zespołów nauczycielskich, które wypracowują modele działania szkoły z uwzględnieniem potrzeb swoich uczniów i społeczności lokalnej; przebudowa systemu nadzoru pedagogicznego – więcej doradztwa i wsparcia, mniej arbitralnej kontroli; faktyczna swoboda stosowania przez nauczycieli w realizacji programu nauczania i metod nauczania, współpraca z organizacjami społecznymi – korzystanie z ich wsparcia i zasobów.

Edukacja równych szans

Wsparcie dla dzieci z trudnościami i ze specjalnymi potrzebami, przeciwdziałanie selekcji oraz segregacji uczennic i uczniów, edukacja bez rankingów, szkoła wsparcia i współpracy, a nie rywalizacji; szkoła jako przyjazne miejsce z dobrym klimatem do nauki, dbanie o relacje nauczyciele – uczniowie – rodzice; wsparcie edukacyjne i psychospołeczne dzieci we współpracy z rodzicami; ograniczenie rywalizacji i nacisku na indywidualne sukcesy.

Rekomendacje szczegółowe i więcej informacji na stronie ZNP tutaj

(GN)

Sondaż: Edukacja jednym z głównych problemów społecznych. ZNP przypomina rekomendacje z Miasteczka edukacyjnego

 

ZNP opublikował w formie broszury rekomendacje i postulaty płynące z Miasteczka edukacyjnego

Manifestacja ZNP przed gmachem MEiN. „Dość oszczędzania na oświacie! Dość nauczycielskiej biedy!”

“Realna poprawa sytuacji materialnej nauczycieli”. Przedstawiciele i przedstawicielki opozycji podpisali po debacie ZNP „Porozumienie na rzecz edukacji”