Jest projekt rozporządzenia ws. płacy minimalnej w 2023 r. Nauczyciele pod kreską

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała projekt rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. Zakłada on wzrost miesięcznego wynagrodzenia o 373 zł od 1 stycznia i o 440 zł od 1 lipca przyszłego roku, w porównaniu do poziomu obowiązującego w 2022 r. W projekcie znalazły się te same kwoty, które oprotestowała strona społeczna na Radzie Dialogu Społecznego.

Tymczasem minister edukacji podnosi tylko płace początkujących nauczycieli. Bez tej podwyżki ich zarobki (teraz 3079 zł brutto) byłyby w styczniu 2023 r. aż o 304 zł niższe niż płaca minimalna w Polsce!

W 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3 010 zł brutto za miesiąc. Zgodnie z opublikowanym właśnie projektem rozporządzenia ma się to zmienić.

„Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), zwanej dalej „ustawą” – czytamy m.in. w uzasadnieniu projektu.

W dniu 14 czerwca br. Rada Ministrów zaproponowała Radzie Dialogu Społecznego następujące wysokości:

>> minimalnego wynagrodzenie za pracę:

od dnia 1 stycznia 2023 r. w kwocie 3383 zł,

od dnia 1 lipca 2023 r. w kwocie 3450 zł;

>> minimalnej stawki godzinowej:

od dnia 1 stycznia 2023 r.  w kwocie 22,10 zł,

od dnia 1 lipca  2023 r. w kwocie 22,50 zł.

 „W terminie ustawowym nie doszło do uzgodnienia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych w 2023 r. na forum Rady Dialogu Społecznego. Wobec powyższego, zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy, Rada Ministrów jest zobowiązana ustalić ww. wysokości, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września br. – przy czym nie mogą być one niższe od wysokości zaproponowanych  Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji” – napisano.

 „W związku z tym, że przeciętne minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023 r. nie powinno być niższe niż ustawowe minimum, tj. 3416,30 zł, w projekcie zaproponowano powyższe kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 3383 zł od dnia 1 stycznia 2023 r. oraz  3450 zł od dnia 1 lipca 2023 r.. Biorąc pod uwagę proponowane kwoty, przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 r. wyniesie 3416,50 zł.” – czytamy.

„Przy ww. wysokościach minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. 3383 zł oraz 3450 zł) kwoty minimalnej stawki godzinowej w 2023 r., obliczone według reguł określonych w ustawie, powinny wynosić od dnia 1 stycznia 2023 r. – 22,10 zł, a od dnia 1 lipca 2023 r. – 22,50 zł.” – ustalono.

Przypomnijmy, że do porozumienia nie doszło, ponieważ strona społeczna zaproponowała wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2023 r. do 3450 zł, natomiast od 1 lipca do 3600 zł m.in. z powodu wysokiej inflacji i jako zabezpieczenie przed negatywnymi skutkami gospodarczymi dla mieszkańców o najniższych dochodach.

Rząd proponuje aby rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Projekt znajduje się tutaj

(JK, GN)

Rząd podnosi wynagrodzenie minimalne o ponad 14 proc. Podwyżka wynagrodzeń nauczycieli to zaledwie 4,4 proc.

ZNP negatywnie opiniuje projekt rozporządzenia płacowego MEiN dotyczącego nauczycieli

Zarobki nauczycieli, a płaca minimalna. „Tak wygląda podnoszenie prestiżu zawodu nauczyciela w praktyce”