Kończą się próbne matury 2021. W dniach 17-19 marca odbędą się próbne egzaminy ósmoklasisty

W środę 17 marca rozpocznie się próbny egzamin ósmoklasisty. W ciągu kolejnych trzech dni ósmoklasiści wypełnią arkusz z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Egzamin można przeprowadzić stacjonarnie lub zdalnie. Do egzaminu ósmoklasisty w maju zgłoszono 360 415 uczniów.

CKE zaleca, by szkoły przeprowadziły próbne egzaminy w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu, m.in. by rozpoczynały je o godzinie 9.00. Zgodnie z harmonogramem podanym przez CKE, 17 marca będzie próbny egzamin z języka polskiego. 18 marca będzie egzamin próbny z matematyki, a 19 marca – próbny egzamin z języka obcego nowożytnego.

„Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników testu diagnostycznego z poszczególnych przedmiotów” podkreślił Marcin Smolik, dyrektor CKE.

W związku z sytuacją epidemiczną próbne egzaminy ósmoklasisty odbędą się zgodnie ze specjalnymi wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Zapisano w nich m.in., że na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, „bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19”. Zasada ta obowiązuje zdających, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Na egzamin nie może przyjść nikt, kto przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo kto jest na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi maseczką ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje w całej szkole z wyjątkiem sal, gdzie odbywa się egzamin próbny, po zajęciu miejsc przez uczniów.

W wytycznych opisane zostały też szczegółowo procedury m.in. rozdawania arkuszy egzaminacyjnych, zbierania arkuszy wypełnionych przez uczniów. Opisano także procedury postępowania w razie podejrzenia zakażenia u ucznia lub nauczyciela.

Tymczasem do wtorku 16 marca trwają próbne egzaminy maturalne. W tym roku do egzaminu dojrzałości  przystąpi w maju ok. 270 tys. tegorocznych absolwentów techników i liceów oraz ok. 30 tys. absolwentów z poprzednich lat.

(JK, GN)

Co druga szkoła przeprowadziła próbną maturę

“Pan Tadeusz”, Żeromski i Leśmian. Wystartowały próbne matury 2021