Kto może zostać dyrektorem? MEiN zmienia przepisy

Nauczyciel kontraktowy nie będzie już mógł obejmować funkcji m.in. dyrektora lub wicedyrektora szkoły. Ministerstwo edukacji zmienia przepisy

Takie rozwiązania znalazły się w ministerialnym projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

To efekt ostatnich zmian w Karcie Nauczyciela, które doprowadziły m.in. do likwidacji stopnia nauczyciela stażysty i kontraktowego oraz zastąpienia oceny dorobku zawodowego za okres stażu oceną pracy.

Sejm zdecydował: od 1 września nowy awans zawodowy i ocena pracy. Nauczyciele zrealizują godzinę “czarnkowego” w tygodniu

W związku z tym nauczyciel kontraktowy nie będzie już mógł zajmować funkcji kierownika szkoły polskiej dla polskich dzieci przebywających za granicą. A także funkcji wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego w publicznym przedszkolu, publicznej szkole lub placówce oraz zespole publicznych przedszkoli, szkół lub placówek. Jak również wicedyrektora publicznej szkoły lub zespołu publicznych szkół przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Po zmianie przepisów wspomniane powyżej funkcje dyrektora, wicedyrektora oraz pozostałe będzie mógł obejmować tylko nauczyciel mianowany lub dyplomowany, a nie – jak dotychczas – także nauczyciel kontraktowy.

„Konsekwencją zmian wprowadzonych do ustawy – Karta Nauczyciela jest również uchylenie przepisów przewidujących obowiązek posiadania przez nauczyciela zajmującego stanowisko dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole lub placówce oraz zespole publicznych przedszkoli, szkół lub placówek, a także stanowisko dyrektora i wicedyrektora publicznej szkoły lub zespołu publicznych szkół przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej pozytywnej oceny dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku odpowiednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora albo przed powierzeniem stanowiska dyrektora, wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego” – czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Od 1 września nowa ocena pracy. Czarnek podpisał rozporządzenie

Dlatego w projekcie rozporządzenia zapisano, że stanowisko:
1) dyrektora, wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole lub placówce oraz zespole publicznych przedszkoli, szkół lub placówek,
2) dyrektora i wicedyrektora publicznej szkoły oraz zespołu publicznych szkół przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej
– będzie mógł zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy albo w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni, przed odpowiednio przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora albo przed powierzeniem stanowiska dyrektora, wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego.

Zgodnie z przepisami przejściowymi, nauczyciele, którzy do 31 sierpnia 2022 r. mieli stopień kontraktowego, a nie uzyskali jeszcze stopnia nauczyciela mianowanego i pełnią funkcje dyrektorskie lub kierownicze, będą mogli je sprawować do 31 sierpnia 2027 r.

(PS, GN)