Sejm zdecydował: od 1 września nowy awans zawodowy i ocena pracy. Nauczyciele zrealizują godzinę „czarnkowego” w tygodniu

Sejm uchwalił dziś nowelizację Karty Nauczyciela wprowadzającą nowy system awansu zawodowego i oceny pracy, a także zobowiązującą nauczycieli do przepracowania dodatkowo godziny w tygodniu w ramach „czarnkowego”

Ustawę poparło 241 posłów, 204 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu. Za nowelizacją KN rękę podniosła m.in. posłanka KO Małgorzata Niemczyk (jak podkreśliła potem – przez pomyłkę) oraz 9 posłów Konfederacji, 3 z Kukiz’15, 2 z koła Polskie Sprawy i 2 niezrzeszonych (Zbigniew Ajchler i Łukasz Mejza). Szczegółowe wyniki głosowania dostępne są TUTAJ.

Wcześniej Sejm  nie przyjął wniosku opozycji o odrzucenie ustawy w całości. Szczegółowe wyniki głosowania może przeanalizować TUTAJ

W drugim czytaniu do ministerialnego projektu nowelizacji Karty posłowie zgłosili poprawki. ZNP przekonał posłów Lewicy, by wśród nich znalazły się takie, które zagwarantują nauczycielom godne płace.

Obecnie średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla: stażysty – 100 proc., kontraktowego – 11 proc., mianowanego – 144 proc., a dyplomowanego – 184 proc. kwoty bazowej określonej co roku w ustawie budżetowej. Ministerstwo edukacji chce (i to zaproponowało w projekcie nowelizacji KN), by nauczyciel początkujący (czyli obecnie stażysta i kontraktowy) otrzymywał 120 proc. kwoty bazowej. Stawki dla mianowanych i dyplomowanych nie uległyby zmiany.

Zgodnie z propozycją Lewicy zgłoszoną na wniosek ZNP średnie wynagrodzenie wynosiłoby w przypadku nauczyciela początkującego 120 proc., mianowanego – 174 proc., a dyplomowanego – 224 proc. kwoty bazowej. Jednocześnie w Karcie znalazłoby się zastrzeżenie, że kwota bazowa musi stanowić równowartość 75 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Co spełniałoby postulat ZNP powiązania wynagrodzeń w oświacie z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce.

Gdyby te zasady obowiązywały obecnie, to średnie wynagrodzenie nauczycieli wynosiłoby:
nauczyciel początkujący – 5329,8 zł brutto
mianowany – 7727,3 zł brutto
dyplomowany – 9947,8 zł brutto

Nauczyciele w szkołach awansują po zdaniu egzaminu, pracownicy kuratorium – z automatu. Poprawki PiS do nowelizacji Karty

Sejm jednak odrzucił tę propozycję. Chcesz wiedzieć, kto z posłów poparł, a kto nie podwyżki dla nauczycieli. Wyniki głosowania dostępne są TUTAJ. Wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński radzi je przeanalizować i zapamiętać, kto jak zagłosował w kluczowej dla całego środowiska sprawie.

Klub Poselski Koalicji Obywatelskiej także zgłosił poprawkę podwyższającą wynagrodzenia w oświacie, choć inaczej rozłożył proporcje. W tej propozycji średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowiłoby w przypadku nauczyciela początkującego 130 proc., mianowanego – 167 proc., a dyplomowanego – 213 proc. kwoty bazowej (bez wskazania, ile kwota bazowa powinna wynosić). Poprawka została odrzucona. Wyniki tego głosowania dostępne są TUTAJ.

Lewica i KO wspólnie zgłosiły poprawkę wyrzucającą z projektu punkt mówiący o zobowiązaniu nauczycieli do realizacji dodatkowo 1 godziny „czarnkowego” w tygodniu (na konsultacje dla uczniów i rodziców). Posłowie poprawkę odrzucili. Wyniki głosowania dostępne są TUTAJ

Koalicja Obywatelska zaproponowała ponadto podwyższenie świadczenia „na start” z 1000 zł do 3000 zł. Posłowie poprawkę odrzucili. Wyniki głosowania dostępne są TUTAJ.

Dziś rozstrzygnięcia w sprawie awansu i oceny pracy. ZNP walczy o podwyżki, PiS – o pieniądze dla swoich

Posłowie PiS z kolei w ostatniej chwili przygotowali poprawki do projektu nowelizacji dotyczące podziału pieniędzy, jakie płyną do oświaty. Dzięki temu środki, jakie powinny trafić do szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w całym kraju, będzie można rozdać organizacjom i instytucjom powiązanym z ludźmi obecnego układu władzy. Tym razem Sejm poprawki przyjął. Wyniki głosowania dostępne są TUTAJ.

Powrót do “absurdu i biurokracji”? Od września nauczyciele będą oceniani na podstawie kryteriów

Co znajduje się w projekcie? Głownie zmiany w awansie zawodowym, ocenie pracy oraz obowiązkach realizowanych w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy:

* zobowiązanie nauczyciela do wygospodarowania w tygodniu 1 godziny, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 etatu – 1 godziny na 2 tygodnie, na „konsultacje dla uczniów i ich rodziców”. MEiN chce tu zmienić art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty opisujący inne zajęcia i czynności nauczyciela realizowane w czasie 40-godzinnego tygodnia pracy. To oznacza, że nauczyciele za realizację godziny „czarnkowego” w tygodniu nie otrzymają żadnych dodatkowych pieniędzy
* likwidacja stopnia nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego. Młody nauczyciel wchodząc do zawodu otrzyma status “nauczyciela początkującego”. O stopień mianowanego młody nauczyciel będzie mógł się starać po 4 latach pracy. W tym okresie przez 3 lata i 9 miesięcy nauczyciel ma odbywać nie staż, ale „przygotowanie do zawodu”
* w okresie przygotowania do zawodu nad młodym nauczycielem ma czuwać mentor, czyli nauczyciel mianowany lub dyplomowany wyznaczony przez dyrektora. Mentor ma „wspierać na bieżąco” początkującego nauczyciela w „procesie wdrażania do pracy w zawodzie”, udzielać mu pomocy w „doborze właściwych form doskonalenia zawodowego”, dzielić się z nim wiedzą, obserwować jego zajęcia. Zadaniem mentora stanie się też „inspirowanie i zachęcanie nauczyciela do podejmowania wyzwań zawodowych”
* w okresie przygotowania do zawodu nauczyciel będzie musiał m.in. prowadzić lekcje pokazowe. Pierwszą lekcję (a właściwie „co najmniej jedną”) poprowadzi w drugim roku odbywania przygotowania do zawodu, a przed dokonaniem oceny pracy, w obecności dyrektora, mentora, a także doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta albo przedstawiciela kuratorium albo też nauczyciela dyplomowanego. Jeżeli dyrektor uzna, że jedna lekcja pokazowa to za mało, będzie mógł zlecić początkującemu nauczycielowi przeprowadzenie kolejnych. Drugą (albo kolejną!) lekcję poprowadzi w ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu, już po uzyskaniu co najmniej dobrej oceny pracy
* po przeprowadzeniu rozmowy z nauczycielem komisja wyda opinię – pozytywną lub negatywną. Opinia pozytywna będzie warunkiem niezbędnym do awansu na kolejny stopień. W razie kolejnych negatywnych opinii, okres przygotowania do zawodu wydłuży się nauczycielowi o 1 rok i 9 miesięcy
* po 6 latach bezowocnych prób awansu na kolejny stopień początkujący nauczyciel zostanie zwolniony z pracy
* przez pierwsze dwa lata pracy w szkole początkujący nauczyciel ma otrzymać umowę na czas określony (obecnie na takiej umowie pracuje rok). Dopiero po tym okresie oraz uzyskaniu co najmniej dobrej oceny pracy otrzyma umowę na czas nieokreślony
* do ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego niezbędne stanie się posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy uzyskanej w ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu, uzyskanie pozytywnej opinii o przeprowadzonych zajęciach, a także – zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną
* nauczyciel mianowany będzie mógł złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 5 lat i 9 miesięcy od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Do awansu potrzebna będzie też co najmniej bardzo dobra ocena pracy uzyskana w ostatnim roku pracy przed złożeniem wniosku o postępowanie kwalifikacyjne i akceptacja komisji kwalifikacyjnej
* procedurę oceny pracy będzie można wszcząć – podobnie jak dziś – „w każdym czasie”, ale nie wcześniej „niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej”. Na wniosek dyrektora, samego nauczyciela, kuratora, organu prowadzącego, rady szkoły lub rady rodziców
* nauczyciel zostanie oceniony zgodnie z kryteriami określonymi przez ministerstwo edukacji (to oznacza powrót rozwiązania przeforsowanego kilka lat temu przez ówczesną minister edukacji Annę Zalewską, która po 3 miesiącach sama się wycofała ze swojego pomysłu)
* jeśli nauczyciel nie będzie się zgadzał z oceną, ma mu przysługiwać prawo odwołania do powołanego przez kuratora zespołu oceniającego
* ubiegający się o awans nauczyciele nadal będą musieli gromadzić grube segregatory z dokumentami. Do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub postępowania kwalifikacyjnego trzeba będzie dołączyć „oryginały lub kopie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego”, a w przypadku postępowania na nauczyciela dyplomowanego – także „opis i analizę sposobu spełniania wymagań dotyczących realizowania zadań lub podejmowania działań na rzecz oświaty oraz ich efektów”
* procedura oceny pracy wszczęta i niezakończona przed 1 września 2022 r. ma się odbywać na dotychczasowych zasadach
* wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego, które nie zostaną rozpatrzone do 31 sierpnia 2022 r., przepadną
* nauczyciele kontraktowi, którzy do 31 sierpnia br. nie otrzymają stopnia nauczyciela mianowanego, mają przejść procedurę awansową na dotychczasowych zasadach (choć z pewnymi modyfikacjami). Podobnie rzecz się będzie miała z nauczycielami, którzy ubiegają się o stopień nauczyciela dyplomowanego, ale przed 1 września 2022 r. nie zakończyli procedury.

(PS, GN)